BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sarat Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Społeczno-gospodarczy i środowiskowy wymiar rozwoju wybranych gmin wiejskich województwa małopolskiego w opinii respondentów
Socioeconomic and Environmental Dimension of Suistainable Development of Rural Communes in Małopolska Province in the Opinion of the Respondents
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 248-254, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Wieś, Rozwój zrównoważony
District, Village, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była próba oceny poziomu rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury społecznej, gospodarczej i środowiskowej gmin wiejskich województwa małopolskiego na podstawie opinii respondentów. Przy wyborze jednostek do badań terenowych zastosowana została wielokryterialna metoda unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010, opublikowane przez Bank Danych Lokalnych oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 r. badania terenowe, przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu wskazały na występowanie pewnych prawidłowości między przynależnością analizowanych jednostek do wydzielonych grup rozwojowych (grupy A, B, C i D) a stanem i jakością infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej występującej na ich obszarze. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify the level of development of the various elements of the social, economic and environmental infrastructure of rural communes in Małopolska province, based on the opinion of the respondents. The choice of units in which the fieldwork was carried out was based on multicriteria method of zero unitarization and the primary source was statistical data for the period 2004-2010 published by the Local Data Bank System Analysis and Local Government. Research based on the questionnaire interview (with questionnaire) was conducted in 2011. The study indicated the occurrence of certain regularities between the membership of analyzed individuals to different groups of development (groups A, B, C and D) and the condition and quality of socioeconomic and environmental infrastructure in these groups' areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Sztando A. 2009: Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, [W:] Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław, s. 70-85.
  2. Dacko M. 2011: Model rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000, [W:] A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, IRWiR PAN, Warszawa, s. 325-360.
  3. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  4. Paluch Ł. 2012: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich w województwie małopolskim, Niepublikowana rozprawa doktorska z 11.12.2012, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  5. Paluch Ł., Płonka A. 2011: Differentiation of socio-economic and environment al development in rural municipalities in Małopolskie Province - gauging and evaluation exercise, [W:] Economics of Agriculture and Environmental Sciences in the Context of Globalization and Regional Challenges, National University of Life and Environmental Science of Ukraine, CP Komprint Ltd. Kijów, s. 69-77.
  6. Sawiński Z. 1992: Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
  7. Stanny M. 2011: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu komponentów zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski, [W:] A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, IRWiR PAN, Warszawa, s. 41-54.
  8. Studium przypadku. Poradnik Studia przypadku współpracy partnerskiej jako instrument zmian. 2010: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, [http://grupypartnerskie.pl/media/filemanager/publikacje/studia_przypadku.pdf 2011].
  9. Stypułkowski W. 2009: Statystyka publiczna zrównoważonego rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, [W:] B. Poskrobko (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państw i regionów, T. 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Białystok, s. 118-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu