BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pawłowska-Tyszko Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce - konsekwencje wprowadzenia podatku dochodowego
Agricultural Taxation in Poland - Consequences of Income Tax Introduction
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 272-278, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatek rolny, Ryzyko podatkowe
Income tax, Agricultural tax, Tax risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu formy opodatkowania działalności rolniczej na wysokość obciążeń fiskalnych gospodarstw oraz ryzyko podatkowe. Badaniem objęto indywidualne gospodarstwa rolne objęte w 2010 r. systemem rachunkowości rolnej FADN. Oceniono, która z wybranych form prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych będzie najkorzystniejsza i najmniej ryzykowna dla analizowanych gospodarstw. Stwierdzono, że wybór formy opodatkowania dochodów rolniczych miał kluczowe znaczenie dla wielkości obciążeń fiskalnych gospodarstw. W zależności od ich typu, wielkości wyrażonej w ha lub siły ekonomicznej, przyjęte w symulacji formy opodatkowania w różnym stopniu wpływały na wysokość podatków dochodowych. Najkorzystniejszą formą opodatkowanie ze względu na wysokość obciążeń i jednocześnie najbardziej ryzykowną był podatek obliczany na zasadach ogólnych. Podatek ryczałtowy wpłynąłby niekorzystnie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, zwłaszcza większych obszarowo, ukierunkowanych na produkcję mieszaną lub hodowlę zwierząt o zróżnicowanej sile ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the impact of a tax on the amount of farming households and the fiscal burden the tax risk. The study included individual farms in 2010 FADN farm accounting system. Studied, which in some forms of accounting records for tax purposes will be the most advantageous and least risky for the analyzed farms. The results indicate that the choice of the form of taxation of agricultural income will be of crucial importance for the size of the fiscal burden of households. Depending on the type, size, expressed in hectares or economic forces adopted in the simulation form of taxation in varying degrees, affect the amount of income taxes. The most preferred form of taxation because of the amount of load and the most risky tax would be calculated on general principles. Flat-rate tax would affect adversely the economic situation of farms - especially larger spatially, aimed at the production or livestock mixed with varying economic strength. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajl N. 1992: Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa, s. 29.
  2. Grądalski F. 1990: Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 149.
  3. James S., Nobes C. 2006: The economics of taxation, Prentice Hall, Wielka Brytania, s. 228.
  4. Komar A. 1994: Finanse publiczne, PWE, Warszawa, s. 107.
  5. Owsiak S. 2004: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 401.
  6. Podstawka M., Deresz A. 2009: Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorstw, [W:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 383-384.
  7. Poszwa. M. 2010, Zarządzanie ryzykiem podatkowym, [W:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 29.
  8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu