BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Anna Maria (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu
The Role of Cluster Initiatives in the Region Image Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 213-227, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Klastry, Wizerunek miasta, Region
Business cluster, City image, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw, stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania inicjatyw klastrowych z "miejscem", w którym się rozwijają i zwraca uwagę na wzajemną wymianę wartości i efekt synergii występujący w relacjach władze regionalne (region) - inicjatywa klastrowa (klaster).(abstrakt autora)

The aim of the paper is to discuss the role of cluster initiatives in territorial marketing. Due to the actions taken by initiatives for the development of cluster and the region, cluster initiatives are becoming an important partner of public authorities in activities aimed at promoting and creating a positive image of the region. The author indicates the strong linkages of cluster initiatives with "place", in which they develop and notes the mutual exchange of value and synergy effect in the relationship: regional authorities (region) - cluster initiative (cluster).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Zeman-Miszewska, Konkurencja i konkurencyjność regionów, w: Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002, s. 319.
 2. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 3. M. Klamut, Konkurencyjność regionów, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 4. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 5. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, Tom CXII, Warszawa 2002, s. 40.
 7. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 8. Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing places - attracting investment, industry, and tourism to cities, states and nations, The Free Press, New York 1993.
 9. Ph. Kotler, M.A. Hamlin, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Asia Places, John Wiley & Sons, 2002.
 10. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 11. W. Olins, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
 12. M. Hereźniak, Kreowanie marki narodowej - rola idei przewodniej na przykładzie projektu "Marka dla Polski", w: Marketing terytorialny - możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 342.
 13. Ö. Sölvell, G. Lindqvist, C. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008.
 14. A. Lis, Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróŜnienie pojęć, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011, nr 37.
 15. A. Lis, Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach, "Samorząd terytorialny" 2010, nr 12.
 16. A. Lis, Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy UE, w: Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje, red. L. Zawadzka, J. Łopatowska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, s. 70-85.
 17. H. Schmitz, K. Nadvi, Clustering and industrialization: Intoduction, "World Development" 1999, Vol. 27, No. 9, s. 1503-1514.
 18. A. Marshall, Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa 1925 (polski przekład publikacji z roku 1890).
 19. M. Caniëls, H.A. Romijn, Agglomeration Advantages and Capability Building in Industrial Clusters: The Missing Link, "The Journal of Development Studies" 2003, Vol. 39, No. 3, s. 129-154.
 20. R. Baptista, G.M.P. Swann, Do Firms in Clusters Innovate More?, "Research Policy" 1998, Vol. 27, s. 525-540.
 21. C. Beaudry, Entry, growth and patenting in industrial clusters: A study of the aerospace industry in the UK, "International Journal of the Economics of Business" 2001, Vol. 8, No. 3, s. 405-436.
 22. A. Szerenos, Motywy tworzenia i rozwoju klastrów przemysłowych w dobie globalizacji, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", red. Z. Olesiński, A. Predygier, Wydział Zarządzania i Administracji w Kielcach, Kielce 2006, s. 35-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu