BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soczewka Iwona (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Ginter Agnieszka (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Grużewska Agata (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Bontruk Iwona (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
Selected Determinants of Income Differentiation in Agricultural Dairy Farms of the Minsk County
Wybrane czynniki determinujące zróżnicowanie dochodowe gospodarstw rolnych powiatu mińskiego
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 312-316, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Arable farm, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat miński
Mińsk County
Abstrakt
Celem badań było określenie wielkości i przyczyn zróżnicowania dochodowego gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu mińskiego. Badania ankietowe przeprowadzono w 25 losowo wybranych gospodarstwach specjalizujących się w produkcji bydła mlecznego. W pracy przedstawiono podstawowe informacje o wielkości produkcji, ponoszonych kosztach, osiąganych dochodach rolniczych, uzyskiwanym wsparciu z UE oraz dochodach spoza gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the level and reasons of income differentiation of farms located in Minsk County. The survey was conducted in 25 randomly selected farms specialized in dairy production. The study presents basic information about the volume of production, costs incurred, earned agricultural income, obtained support from the EU and non-farm income. The average level of net final production depended on the area of the farm. The highest level of production was characterized by farms with an area of over 15 hectares. The analysis of the results of study indicates that the highest non-farm income was obtained in farms with the largest area of arable land. Estimated value of correlation coefficient revealed meaningful and positive relations between the farm income and net final production, LU/100 ha, direct costs, indirect costs, obtained EU funds as well as the area of arable land the slightest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2009: Wymiary i cele interwencjonizmu rolnego w krajach o różnym poziomie rozwoju, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 13-36.
 2. Bear-Nawrocka A. 2009: Dochody rolnicze w nowych krajach członkowskich UE w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 153-166.
 3. Bisaga A. 2009: Wspólna Polityka Rolna jako przesłanka zmian struktur współzarządzania rolnictwem, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 139-150.
 4. Bórawski P. 2009: Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw w Polsce prowadzących rachunkowość rolną, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 189-196.
 5. Czyżewski A., Stępień S. 2009: Reforma mechanizmu WPR w ramach "Health Check" a potrzeba realizacji rynków rolnych UE, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 37-50.
 6. Ginter A., Niewęgłowski M. 2009: Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych, [W:] Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12), Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, s. 45-53.
 7. Ginter A., Soczewka I., Niewęgłowski M. 2004: Implikacje przystąpienia do UE dla polskich producentów ziemniaków skrobiowych, [W:] B. Filipiak (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej UE, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 165-174.
 8. Kuzma F. 2000: Agricultural policy of the Slovak Republic in the process of admission to the European Union, Zeszyty Naukowe AR, Kraków, s. 377.
 9. Poczta W., Fabisak A. 2009: Dopłaty bezpośrednie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 69-83.
 10. Stańko S. 2009: Wspólna Polityka Rolna, jej reformy i perspektywy rozwoju podstawowych rynków rolnych w Polsce, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej uwarunkowania, mechanizmy, efekty, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 51-67.
 11. www.agroplony.pl, dostęp 20.12.2011.
 12. www.stat.gov.pl, dostęp 20.12.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu