BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowski Andrzej (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
Tytuł
Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej
Innovativeness in technologies and agricultural technique
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 317-327, rys., bibliogr. 21 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacje techniczne, Wynalazczość, Rolnictwo
Innovations, Technical innovations, Invention, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano przeglądu współczesnych znaczeń, definicji, określeń oraz ograniczeń innowacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych, ze wskazaniem roli odgrywanej przez podmioty gospodarcze w procesach innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i możliwości wprowadzania innowacji w rolnictwie. Poruszono ewolucje znaczeniowe innowacji jako podstawowego elementu rozwoju gospodarczego XXI wieku, omówiono pojęcia innowacji technologicznych i technicznych w skali mikro i makro (rynek światowy); współczesne pojęcie innowacji jako procesu ujmującego kompleks zjawisk i zdarzeń tworzących nowe technologie lub produkty. Formy działania, znaczenie i miejsce przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych i administracji w procesach innowacyjnych. Źródła wiedzy potencjalnych wytwórców o zapotrzebowaniu na innowacje. Funkcjonowanie nauk podstawowych, rolę i znaczenie dochodu (zysku), monopolizację i przyczyny ograniczania konkurencyjności. Dążenia do zamiany pieniędzy na wiedzę, wiedzy na innowacje i innowacji na pieniądze. Cechy charakterystyczne innowacji w technologiach rolniczych (kreatywność, tempo, zasięg). Sprzężenia zwrotne pomiędzy technologiami a środkami technicznymi. Ograniczenia powodowane dyspersją i zróżnicowaniem potencjalnego rynku oraz barierami dochodowości, w tym udziałem rolnictwa w PKB. Przypuszczalne kierunki rozwoju i przemian innowacyjności. W opracowaniu wykorzystano materiały dostępne w piśmiennictwie oraz rezultaty własnych prac studialnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the review of modern meanings, definitions, terms and limitations of technological, technical and organizational innovations with indication of the role played by economic subjects in the innovation processes with particular consideration of preconditions and possibilities of introducing innovations in agriculture. Meaning evolutions of innovations as a basic element of economic development of the 21st century were raised. Technological and technical innovation terms in the micro and macro scale were discussed (global market); modern term of innovations as a process presenting a set of phenomena and events which create new technologies and products were also raised. Forms of operation, meaning and place of enterprises, research and development units and administration in innovative processes. Sources of knowledge of potential producers on the demand for innovations. Functioning of basic sciences, role and meaning of income (profit), monopolization and reasons for limiting competitiveness. Aspiration to change money into knowledge, knowledge into innovation and innovation into money. Characteristic features of innovations in agricultural technologies (creativity, rate, scope). Feedback between technologies and technical means. Limitations caused by dispersion and diversity of a potential market and income barriers, including participation of agriculture in GDP. Possible trends of development and changes of innovativeness. The paper includes materials available in the literature and results of own studies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armbruster, H.; Bikfalvi, A.; Kinkel, S.; Lay, G. (2008). Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys. Technovation. V. 28, Z. 10, 644-657.
 2. Baczko, T. (2012). Red. nauk.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku. INE PAN, Warszawa.
 3. Blesgen, A.; Hass, V. (2010). Efficient Biogas Production through Process Simulation. EnergyFuels V.24(9), 4721-4727.
 4. Chua, A. (2003). World in Fire. Wyd. William Heinemann, Londyn, ISBN 0-434-01220-3.
 5. Chyłek, E. (2012). Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. Wyd. Agencja Reklamowa, Warszawa, ISBN 978-83-7585-717-7
 6. Dodgson, M.; Gann, D. (2010). Innovation: A Very Short Introduction. ASP Oxford, 162.
 7. Dodgson, M.; Gann, D.; Salter, A. (2006). The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter&Gamble. R&D Management, 36, 3(June), 333-346. DOI: 10.1111/j1467-9310.2006.00429.x
 8. Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Wyd. MT Biznes, 212.
 9. Freeman, C. (2008). System of innovation selected essays In evolutionary economics. Wyd . Elgar, 267.
 10. Fujisue, K. (1998). Promotion of academia-industry cooperation in Japan - establishing the "law of promoting technology transfer from university to industry" in Japan. Technovation, V.18, Z. 6-7, 371-381.
 11. Kilby, J. (2012). http://www.britannica.com/EBchecked/topic/317668/.
 12. Loquear, W. (2008). Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu. Wyd. Dolnośląskie. ISBN 978-83-245-8611-0.
 13. Markku, M.; Keil, T.; Salmenkaita, J-P. (2006). Open innovation in systemic innovation contexts. Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, 241-257.
 14. Michałek R. (red). (2011). Przesłanki rozwoju i przekształceń inżynierii rolniczej. Wyd. PTIR Kraków, ISBN 978-83-930318-2-0.
 15. Pace R.; Stranger, R. S.; Petrie, S. (2010). Artificial photosynthesis and the bio-mimetic production of hydrogen. Dostęp: http://aups.org.au/Proceedings/38/130P/130P.pdf
 16. Proceedings of the Innovation Leadership Forum, December (2006). Dostęp: www.cutlerco.com.au/.../MLF_Report-final.pdf
 17. Schumpeter, J. (2009). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN Warszawa, ISBN 9788301159740.
 18. Serrano, R.P. (2011). Biogas Process Simulation using Aspen Plus. Rozprawy Masters Syddansk Universitet.
 19. Smeds, R. (1994). Managing Change towards Lean Enterprises, International Journal of Operations&Production Management, V.14, Z. 3, 66-82.
 20. Stevenson, H.; Michael, J.; Roberts, M.; Bhide, A., Sahlman, W. (1999). The Entrepreneurial Venture. Harvard Business Review Press. ISBN 0875848923.
 21. Wójcik, G. (2011). Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 161-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu