BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Regionalne i lokalne organizacje turystyczne - system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu
Regional and Local Tourism Organizations - a System of Relations and Connections of Internal Marketing in the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 279-291, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Organizacje turystyczne, Turystyka, Marketing turystyczny, Marketing relacji, Marketing wewnętrzny
Tourism organisation, Tourism, Tourism marketing, Relationship marketing, Internal marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Relacje między podmiotami działającymi w regionie są jednym z głównych problemów marketingu wewnętrznego regionu. Regionalne i lokalne organizacje (ROT, LOT) z samego założenia ustawodawcy powstały, by kreować pozytywne relacje samorządów, przedsiębiorstw i wszystkich innych instytucji mających wpływ na regionalny oraz lokalny produkt turystyczny i jego promocję zewnętrzną. Często działania marketingowe tych organizacji muszą być prowadzone wewnątrz regionu - do klienta wewnętrznego - mieszkańca regionu, ale równieŜ do przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Promocja działań marketingowych regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych powinna zachęcać podmioty z regionu do podejmowania wspólnych działań dla uzyskania wyŜszych efektów na zewnątrz regionu. Specyfika turystyki zmusza ROT-y i LOT-y do budowania relacji i powiązań podmiotów z różnych dziedzin, w tym kultury, transportu, handlu czy nauki.(abstrakt autora)

Relationships between actors in the region are one of the major problems of the internal marketing of the region. The legislature created regional and local tourist organizations (ROT, LOT) in order to create positive relationships of local governments, businesses and all other institutions having an impact on the regional and local tourism product and its promotion outside. Often, marketing efforts of these organizations must be conducted within the region - the internal customer - resident of the region, but also to businesses, institutions and organizations. Promotion of marketing activities of local and regional tourist organizations should encourage the parties in the region to work together for high-impact outside the region. The specificity of tourism makes ROT and LOT build relationships and linkages with stakeholders in various fields, including culture, transport, trade, or science.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
  2. A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
  3. A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Tom CXVI, Warszawa 2006, s. 36.
  4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu