BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu a ich wartość marketingowa dla regionu
Open-Air Ethnographic Museums and Their Marketing Value for a Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 337-351
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Muzea, Produkt turystyczny
Museums, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia współczesnych muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu. Analizę ich charakteru i pełnionych funkcji w opinii etnografów - pracowników muzeum zestawiono z ich pożądaną, z marketingowego punktu widzenia, rolą w regionie. Autorka pragnie znaleźć punkty styczne w poglądach muzealników na funkcje i przyszłość takich muzeów, z poglądami stanowiącymi bazę dla, podejmowanych na poziomie regionalnym, działań marketingowych. Dla propagatorów dziedzictwa kultury ludowej muzea te są, przede wszystkim, placówkami mającymi z mocy ustawy gromadzić i chronić zabytki, a w dalszej kolejności udostępniać je zwiedzającym. Z punktu widzenia praktyki marketingu stanowią one natomiast potencjał w kreowaniu turystycznych funkcji regionu i w budowaniu atrakcyjnego wizerunku miejsca. Umiejętność połączenia obu tych, skądinąd sprzecznych poglądów w spójną i wzajemnie uzupełniającą się całość, wydaje się w opinii autorki, kluczową dla rozwoju, a może nawet istnienia muzealnictwa tego typu w przyszłości.(abstrakt autora)

The paper is an attempt to present contemporary open-air ethnographic museums. The analysis of their character and functions performed by them in the opinion of ethnographers (museum workers) is connected with their desired from the marketing point of view role in a region. The author of the paper intend to find common elements of the museum workers' opinion of the functions and future of such museums and of their views forming the foundation for undertaking marketing actions on regional level. For the propagators of folk culture heritage these museums are above all the institutions obliged by law to first of all collect and select relics of the past and then also to make them accessible to the public. From the point of view of marketing practice they are the potential enabling creating touristic functions of a region and building attractive image of a place. The ability of combining these two otherwise contrary views into cohesive and selfcompleting entirety seems to be, in the author' opinion, fundamental for the development and maybe even existence of this kind of museums in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Wołodźko, Muzeum etnograficzne w lustrze świata zewnętrznego, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 8, Wdzydze 2005, s. 11.
  2. W. Śliwiński, "Paramuzealne" zespoły skansenowskie - pożądane współcześnie rozwinięcie, czy profanacja idei muzeów na wolnym powietrzu?, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 4, Toruń 2002, s. 47.
  3. T. Sadkowski, "...Bestia, która była, ale nie jest..." (AP 17,11) w sprawie poszerzonej definicji muzeów na wolnym powietrzu, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 4, Toruń 2002, s. 41-46.
  4. M Romanow-Kujawa, Wsi spokojna, wsi wesoła. Wielkopolski Park Etnograficzny wobec oczekiwań i tęsknot zwiedzających, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 4, Toruń 2002, s. 67.
  5. J. Święch, R. Tubaja, Ekspozycja wnętrz skansenowskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 4, Toruń 2002, s. 38.
  6. T. Czerwiński, Etnograficzne muzeum na wolnym powietrzu - pomnik przeszłości, instytucja kultury, czy produkt turystyczny? Garść refleksji na okoliczność Jubileuszu 10-lecia Kaszubskiego Parku Etnograficznego w Wdzydzach, w: 100-lecie polskiego muzealnictwa etnograficznego na wolnym powietrzu, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 9, Wdzydze 2006, s. 71.
  7. I. Soppa, M. Soppa, Formy przedstawiania muzealiów techniki wiejskiej, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 4, Toruń 2002, s. 103.
  8. B. Adamczewska, Współpraca z mediami jako promocja muzeum. Walory skansenu wykorzystywane w realizacji filmów, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu" nr 4, Toruń 2002, s. 11.
  9. E. Kasperska, Rola produktu lokalnego w budowaniu atrakcyjności turystycznej - sugestie dla regionu koszalińskiego, w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, PTE, Koszalin 2006, s. 171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu