BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazorko Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Subprodukt rekreacyjno-sportowy w marketingu miejsc
Recreation and Sport Subproduct Development in Place Marketing Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 367-380, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Rekreacja, Sport
Territorial marketing, Recreation, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule uwaga poświęcona została głównie pojęciu subproduktu rekreacyjnosportowego. Zaprezentowano zasadność podejmowania działań zorientowanych na jego wdrożenie. Uzasadnienie to oparto na analizie trendów zaobserwowanych w społeczeństwach państw rozwiniętych oraz na badaniach przeprowadzonych wśród polskich obywateli. Wskazano także możliwości, jakie daje rozwój subproduktu rekreacyjno-sportowego dla obszarów wiejskich. Ukazano też możliwości wykorzystania ruchu określanego jako turystyka sportowa do prowadzenia tego typu działań. W artykule zaprezentowano kolejno: charakterystykę marketingu miejsc, koncepcję megaproduktu, wnioski z badań prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą, dotyczące czasu wolnego oraz wskazania w zakresie tworzenia subproduktów na podstawie tych opracowań.(abstrakt autora)

The paper is devoted to the introduction of sport and recreation subproduct. It is worthwhile to undertake actions for its implementation. It is based on an analysis of trends observed in societies of developed countries, and on research conducted on Polish citizens. There are also indicated opportunities offered by the development of recreation and sport subproduct for rural areas. The possibilities of using traffic also known as sports tourism to conduct such activities are also presented. The paper presents successively: the characteristics of place marketing, the concept of megaproduct, the conclusions from the research conducted both in Poland and abroad concerning leisure and guidance in creating subproducts based on these studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Gierczak, Marketing terytorialny, w: Marketing, doświadczenia, trendy, red. J. Adamczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 80-82.
  2. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
  3. B. Gajdzik, Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, WSEiA, Bytom 2002.
  4. K. Naumowicz, Podstawy marketingu w administracji, WSB, Piła 2004.
  5. A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich - Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41-42.
  6. A. Sekuła, Marketing terytorialny, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 284.
  7. J. Kałucki, Co młodzi Polacy robią w wolnym czasie, "Rzeczpospolita" z 9.02.2010, s. A-007.
  8. D. Turco, R. Riley, K. Swart, Sport Tourism, FIT, Morgantown 2002.
  9. P. De Knop, Total quality, a new issue in sport tourism policy, "Journal of Sport Tourism" 2006, Vol. 9, No. 4, s. 305.
  10. Z. Kruczek, Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu