BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Skłonność do konsumpcji produktów regionalnych szansą rozwoju lokalnego
Willingness to Consumption of Regional Products as an Opportunity for Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 381-391, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Rozwój lokalny, Konsumpcja, Zachowania konsumenta
Regional product, Local development, Consumption, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu, posiłkując się literaturą tematyczną i wynikami badań empirycznych, zgromadzonymi w formie wywiadu ankietowego na próbie badawczej liczącej 300 mieszkańców woj. podkarpackiego, o zróżnicowanym wieku i miejscu zamieszkania, rozważono problematykę uwarunkowań konsumpcji, głównie w aspekcie gotowości zakupu produktów regionalnych. Uznając, że województwa powstałe po ostatniej reformie administracyjnej spełniają kryteria delimitacji regionów, woj. podkarpackie przyjęto określać tym mianem. Z jednej strony, problematyka uwarunkowań decyzji konsumenckich okazuje się bardzo skomplikowana, z drugiej zaś, występuje wśród konsumentów gotowość nadawania priorytetu w zakupach produktom regionalnym, zwłaszcza spożywczym. To dobrze rokuje na przyszłość, stwarzając szansę rozwoju sfery produkcji i szeroko rozumianych usług regionalnych, a docelowo rozwoju regionu.(abstrakt autora)

Issues of conditions of consumption, mainly in terms of willingness to purchase regional products were analyzed in the study, making use of a thematic literature and empirical research findings collected in the form of an interview survey on a sample of 300 inhabitants of Podkarpackie voivodeship of different age and place of residence. Recognizing that voivodeship created after the last administrative reform meet the criteria for the delimitation of regions, Podkarpackie voivodeship was adopted to be defined by this denomination. On one hand, the issue of determinants of consumer decisions turns out to be very complicated, on the other there is willingness among consumers to give priority in buying regional products, especially food. This is very promising for the future, creating the opportunity of development of production sphere and regional services and ultimately the development of the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kramer, Zmiana uwarunkowań konsumpcji w ujęciu regionalnym w Polsce jako skutek transformacji i integracji z Unia Europejską, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 18-31.
 2. J.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 3. H. Szulce, Rozważania o konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 14-18.
 4. M. Janoś-Kresło, Wartości życia polskich elit ekonomicznych, w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, red. T. Słaby, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 81-83.
 5. A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11, s. 9.
 6. A. Folkowski, B. Różnowski, T.H. Witkowski, Etnocentryzm konsumencki - nowe wyzwania dla marketingu, "Marketing i Rynek" 1996, nr 3, s. 2.
 7. A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. K. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, Konsumpcja gospodarstw domowych w regionach - zróżnicowanie i zmiany, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 186-187.
 9. J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 10. S. Makarski, Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego), w: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 175.
 11. H. Mruk, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów szansą rozwoju regionu, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 52.
 12. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu