BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Postawy i oczekiwania względem władz i pracowników samorządowych jako przesłanka marketingowej reorientacji jednostek terytorialnych
Attitudes and Expectations for Self-Government Authorities and Office Workers in the Context of Marketing Reorientation of Territorial Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 541-552, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Samorząd terytorialny, Orientacja marketingowa, Marketing terytorialny
Market needs, Local government, Marketing orientation, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty związane z rolą władz samorządowych w kontekście rynkowej koncepcji zarządzania jednostką terytorialną. Na tle rozwazań teoretycznych, wskazujących na konieczność przyjęcia przez władze samorządowe przedsiębiorczej orientacji, ukierunkowanej na specyficzne potrzeby rynków docelowych, przedstawiono wyniki badań ankietowych. Badania przeprowadzone w 2010 r. na próbie 371 mieszkańców woj. podkarpackiego pozwoliły na ocenę wybranych cech władz samorządowych w kontekście zarządzania jednostką terytorialną. W opinii mieszkańców, najważniejszą cechą osób zarządzających ich gminą jest uczciwość, przedsiębiorcza postawa i profesjonalizm. Cechy te w odniesieniu do lokalnych władz kształtują się na ogólnie dobrym, aczkolwiek niŜszym od oczekiwań poziomie.(abstrakt autora)

The study presents selected aspects connected with role of self-government authorities in the market management of a territorial unit. On the basis of theoretical considerations, indicating the necessity of assuming enterprising orientation by self-government authorities, survey research results were presented. The research was conducted in 2010 on the sample of 371 dwellers from the Podkarpackie voivodeship, which allowed assessing the selected qualities of self government authorities in the context of management of a territorial unit. In the dwellers' opinion, the most important quality of the persons managing their commune is honesty, enterprising attitude and professionalism. These qualities, in relation to local authorities are at a generally good, yet lower than expected level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Zeman-Miszewska, Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy terytorialne, w: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 135.
 2. A. Szromnik, Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 10, s. 5.
 3. W. Rudolf, Partnerstwo podstawą marketingu regionu, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 325- 330.
 4. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. A. Niezgoda, Współpraca i komunikacja władz lokalnych z mieszkańcami - przypadek 3 gmin turystycznych, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, red. M. Florek, K. Janiszewska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 93-102.
 6. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, red. W. Kosiedowski, Wyd. TNOIK, Toruń 2001.
 7. M. Romanowska, Strategie rozwoju i konkurencji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 8. M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe Zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 104.
 9. B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3, s. 21.
 10. Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing Place's - Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993.
 11. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
 13. M. Żukowski, Problematyka wykształcenia urzędników państwowych i samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 10, s. 39.
 14. A. Potoczek, S. Jachowicz, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Toruń-Warszawa 2005.
 15. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, red. J. Filek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 16. D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu