BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska), Wawer Monika (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina
The Importance of Internal Communication in Shaping of the City's Image on the Example of the Promotional Strategy of the City of Lublin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 553-567, il., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Promocja miasta
City image, City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki kreowania wizerunku miasta i znaczenia komunikacji wewnętrznej w realizacji tego procesu. W części pierwszej artykułu dokonano przeglądu definicji i pojęć związanych z kreowaniem wizerunku, koncentrując analizę na wizerunku miasta. Zwrócono uwagę, że na skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie mają wpływ nie tylko forma przekazu czy treść zawarta w komunikacie, ale także wykorzystane kanały informacyjne. Omówiono trudności, jakie mogą się pojawić przy tworzeniu wizerunku miasta, np. wybór unikatowych cech, które wyróżnią je spośród innych czy stworzenie spójnego wizerunku, kierowanego do różnych grup docelowych, np. mieszkańców, turystów czy inwestorów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w 2010 roku, dotyczących kreowania wizerunku Lublina. Rezultaty przeprowadzonej analizy pozwoliły na sformułowanie wniosków, będących sugestiami do wprowadzenia korekt w realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w kreowaniu wizerunku Lublina.(abstrakt autora)

The paper concerns issues connected with the creation of the city's image and the importance of internal communication in the realization of this process. The first part of the paper contains definitions and issues connected with the image creation, focusing the analysis on the city's image. It has been noticed that the effectiveness of actions taken in this field is affected not only by the form of transmission or the content of an announcement, but also by information channels that have been used. The author has described difficulties that might occur during the creation of the city's image, e.g. selection of unique features that distinguish it from others or creation of coherent image directed to various target groups such as citizens, tourists and investors. The other part of the paper contains results of empirical research conducted in 2010, concerning creation of the image of Lublin. The results of the conducted analysis allowed drawing conclusions that are suggestions for implementing corrections in the realization of the internal communication strategy in the creation of the image of Lublin.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Śliz, M. Żymańczyk, Jak promują się polskie miasta, "Marketing i Rynek" 2007, nr 10, s. 21.
  2. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
  3. W. Budzyński, Public relations - strategie i nowe techniki kreowania wizerunku, Wyd. Poltext, Warszawa 2008.
  4. Ph. Henslowe, Public relations od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
  5. I. Kowalik, T. Sikora, Marketing produktów regionalnych - cz. 1, "Marketing i Rynek" 2007, nr 9, s. 15.
  6. A. Gierczak, Marketing terytorialny, w: Marketing. Doświadczenia i trendy, red. J. Adamczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 96.
  7. B. Iwankiewicz-Rak, L. Rak, Public relations w gminach jako podmiotach non profit - obszary adaptacji instrumentów, w: Public relations w teorii i praktyce, red. D. Tworzyło, T. Soliński, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 282.
  8. E. Bagiński, Ł. Damurski, Wizerunek Wrocławia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
  9. M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
  10. K. Krupa, Reklama Lublina na autach pojedzie w Polskę i świat, "Kurier Lubelski" 2009, nr 113, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu