BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czachor Gabriel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Grzemski Paskalis (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wyznaczenie cech reologicznych warzyw i owoców na podstawie nakładów pracy odkształcenia
Determination of rheological properties of vegetables and fruit based on work inputs of strain
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 35-42, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Owoce, Badanie produktów spożywczych
Vegetables, Fruit, Food products study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano właściwości mechaniczne owoców śliwy i jadalnych części warzyw. Przeprowadzono próbę doraźną i test pełzania śliwek, rzepy, kalarepy, cebuli oraz rzodkiewki. Na podstawie nakładów pracy odkształcenia obliczano chwilowe wartości współczynnika EC oraz naprężenia σobl. Określano podatność na pełzanie tkanek badanych obiektów poprzez obliczenie liczby dni do podwojenia wartości odkształcenia ε, na podstawie równania Mac Leoda. Porównując cechy mechaniczne owoców śliwy z właściwościami warzyw stwierdzono istotne różnice wartości wskaźnika WP nakładów pracy odkształcenia, a także wartości współczynnika EC. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie podatności na odkształcenia tkanek badanych owoców. Stwierdzono, że przed długotrwałym przechowywaniem materiałów roślinnych niezbędne jest wyznaczenie anizotropii ich cech mechanicznych.(abstrakt oryginalny)

Mechanical properties of plum fruit and edible parts of vegetables were investigated. An interim test and creep test of plums, turnip, kohlrabi and radish were carried out. Based on the work inputs of strain, temporary values of coefficient EC and stress σobl were calculated. Susceptibility to creeping of tissues of the investigated objects was determined through calculation of the number of days to doubling of the strain value ε based on MacLeod equation. When comparing mechanical properties of plum fruit with properties of vegetables, significant differences in the values of WP index of the strain work inputs as well as values of coefficient EC were reported. The obtained results allow determination of susceptibility to strain of tissues of the investigated fruit. It was found out that before long-lasting storage of plant materials, it is indispensable to determine anisotropy of their mechanical properties.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASAE Standard, (1995). Compression test of food materials of convex shape, ASAE S 386.3 MAR, 554-559.
 2. Blahovec, J. (1991). Compression of a spherical fleshy fruit between two plates - A mathematical model. Zemedelska Technika, 37, 383-389.
 3. Blahovec, J. (1994). Elastic and strength properties of round agricultural products. Int. Agrophysics, 8, 543-546.
 4. Bohdziewicz, J. (2006a). Właściwości mechaniczne warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 49-57.
 5. Bohdziewicz, J. (2006b). Niejednorodność cech mechanicznych cebuli, Inżynieria Rolnicza, 5(80), 59-66.
 6. Bohdziewicz, J. (2008). Ocena możliwości wyznaczenia współczynnika sprężystości warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 133-139.
 7. Bohdziewicz, J.; Czachor, G. (2010). Wpływ obciążenia na przebieg odkształceń warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 85-91.
 8. Grzemski, P.; Bohdziewicz, J. (2012). Właściwości reologiczne owoców wybranych odmian śliwy. Inżynieria Rolnicza, 2(137)T.2, 45-55.
 9. Kolowca, J. (2003). Ocena właściwości reologicznych wysoko uwodnionych materiałów roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 11(33), 97-103.
 10. Kolowca, J.; Krzysztofik, B.; Nawara, P. (2006). Wpływ czasu przechowywania na właściwości reologiczne bulw ziemniaka. Acta Agrophysica, 7(1), 99-104.
 11. Kolowca, J.; Złobecki, A. (2012). Właściwości reologiczne wysoko uwodnionych ciał stałych pochodzenia roślinnego. Acta Agrophysica, 19(4), 725-736.
 12. Maw B.W. i in. (1996). Physical and mechanical properties of fresh and stored sweet onions. Trans. of ASAE 39(2), 633-637.
 13. Mac Leod, A.A. (1955). Design of Plastic Structures for Complex Static Stress Systems. Industrial&Engineering Chemistry, 47(7), 1319-1323.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu