BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejczak Dariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dawidowski Jan Bronisław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Malinowski Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Śnieg Kinga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wybrane aspekty metodyczne wykorzystania aparatu Proctora w badaniach zagęszczalności gleb
The selected methodical aspects of using the Proctor apparatus in tests of soils concentration ability
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 27-34, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Funkcja gęstości, Obliczenia matematyczne
Soil science, Density function, Mathematic calculations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było poszukiwanie funkcji opisującej przebieg zależności gęstości objętościowej szkieletu gleby od jej wilgotności na podstawie aproksymacji punktów Proctora. Znajomość tej zależności umożliwia przewidywanie skutków oddziaływania na glebę kół pojazdów rolniczych. Poszukiwania ograniczono do czterech wielomianów - od drugiego do piątego stopnia. Materiał badawczy pochodził z warstwy podornej pięciu profili glebowych. W materiale oznaczono: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn gleby oraz granice plastyczności i płynności gleby. Zagęszczanie próbek metodą Proctora wykonano zgodnie z PN-88/B-04481. Wartości gęstości maksymalnej i wilgotności optymalnej obliczano w miejscu, gdzie uzyskane wielomiany opisujące dane doświadczalne przyjmowały wartość maksymalną. Stwierdzono, że do wyznaczania wartości wilgotności optymalnej i gęstości maksymalnej, najbardziej nadaje się wielomian stopnia czwartego.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to search for a function which describes relations of the bulk intensity of the soil skeleton to its moisture based on approximation of the Proctor points. Knowledge on this relation enables prediction of the influence of agricultural vehicles wheels on soil. Searching was limited to four polynomials - from the second to the fifth degree. Material for research originated from the subsoil of five soil profiles. The following were determined in material: grain size distribution, density of a solid phase, humus content, soil reaction and limits of elasticity and soil liquidity. Concentration of samples with the Proctor method was carried out according to PN-88/B-04481. Values of the maximum density and optimal moisture were calculated in the place, where the obtained polynomials describing experimental data accepted the maximum value. It was found out that for determination of the value of optimal moisture and the maximum density, polynomial of the fourth degree is the most suitable.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aragón, A.; García, M.G.; Filgueira, R.R.; Pachepsky, Ya.A. (2000). Maximum compactibility of Argentine soils from the Proctor test; The relationship with organic carbon and water content. Soil and Tillage Research, 56: 197-204.
 2. Archetti, R.; Bonciarelli, F.; Farima, G.; (1988). Results of Tillage Trials Carried Out in 1981-1987 In Central Italy. In: Tillage and Traffic in Crop Production, 11th International Conference of ISTRO, Edinburgh, Scotland, 11-15th July, Proceedings volume 2, 549-554.
 3. Błażejczak, D.; Dawidowski, J. B.; Śnieg, M.; Tomaszewicz, T. (2008). Oddziaływanie gęstości i składu gleby na ocenę stanu jej zagęszczenia. Inżynieria Rolnicza, 4(102). 127-132.
 4. Błażejczak, D.; Dawidowski, J.B. (2013). Problem wykorzystania gęstości objętościowej gleby w ocenie jej zagęszczenia. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(1), 17-20.
 5. Ćwiąkała, M. (2007). Badania zagęszczalności kruszyw używanych w budownictwie drogowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 133, Inżynieria Środowiska nr 13, 76-83.
 6. Hakansson, I.; Lipiec, J. (2000). A revive of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. Soil and Tillage Research 53, 71-85.
 7. Komornicki, T.; Zasoński, S. (1965). Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb. Roczniki Gleboznawcze, T. XV. Zeszyt 2. PWN Warszawa, 315-330.
 8. Nhantumbo, A. B. J. C.; Cambule, A. H. (2006). Bulk density by Proctor test as a function of texture for agricultural soils in Maputo province of Mozambique. Soil and Tillage Research, 87, 231-239.
 9. Pabin, J. (2004). Przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania fizycznej degradacji gleb. Postępy Nauk Rolniczych, 4, 17-32.
 10. Pabin, J. (2007). Uprawa roli a właściwości fizyczne gleby i plonowanie roślin. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 8, 161-176.
 11. Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 48(2), 38-42.
 12. Tarkiewicz, S.; Nosalewicz, A. (2005). Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess. Int. Agrophysics 19, 345-350.
 13. Wagner, L. E.; Ambe, N. M.; Ding D. (1994). Estimating a Proctor Density Curve from Intrinsic Soil Properties. Transactions of the ASAE, 37(4), 1121-1125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu