BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács-György Katalin (Károly Robert College, Hungary)
Tytuł
Quo vadis Hungarian Agriculture? : Lessons from EU Accession
Quo vadis węgierskie rolnictwo? : lekcja z przystępowania do UNII Europejskiej
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 350-355, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Strukturalne przemiany w rolnictwie, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Ocena opłacalności produkcji
Structural changes in agriculture, Agriculture, Arable farm, Estimation of profitability production
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Przemysł spożywczy oraz rolny stały się najbardziej problematycznymi sektorami dla większości nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, wliczając w to również Węgry. Wiąże się to z ekonomicznymi i socjalnymi zmianami, które miały miejsce w ostatnich 15 latach. Rozmiar tych sektorów zmniejszył się znacząco, zarówno jeśli chodzi o proces generowania zysków, jak i pod względem liczby miejsc pracy. Mimo to, prawie 20% populacji węgierskiej nadal w mniejszym bądź większym stopniu jest związana z rolnictwem. Przedstawiono główne procesy rolne zaistniałe w pierwszej dekadzie XXI wieku, bazując się na danych z Powszechnego Spisu Rolnego (2010). Dane sektora węgierskiego porównano z polskimi, oceniając dlaczego polskie rolnictwo może być uznawane za sukces rozszerzania UE oraz, z których polskich doświadczeń może czerpać rolnictwo węgierskie. Nowe wymogi w rolnictwie stwarzają potrzebę określenia alternatywnych sposobów uprawy roli dostępnych dla indywidualnych gospodarstw, co stworzy opłacalne warunki dla sektora rolnego. Badania wskazały skutki zmian dokonanych w węgierskim sektorze rolnym, strukturę gospodarstw rolnych, rentowność sytuacji procedur rolnych oraz dostępne strategie uprawiania roli, z wyszczególnieniem możliwości ekonomicznych oraz konsekwencji ograniczonego stosowania środków chemicznych. (abstrakt oryginalny)

The agriculture and food industry have become the most problematic sector for most new members of the European Union (EU), including Hungary. This situation has arisen due to economic and social changes over the last 15 years. Its proportion has decreased significantly in both the production process and employment; however, almost 20 per cent of the Hungarian population is still involved in agriculture. This study examines the main agricultural processes on the basis of data from the General Agricultural Census (2010), compares the results with Poland and determines why Polish agriculture can be considered as a winner of EU enlargement and what Hungary has to learn about its success. New requirements in agriculture raise the necessity to determine possible farming alternatives, which provide a viable option for its participants. The study shows the effects of change in the agricultural sector in Hungary, the structure of farms, the profitability of agricultural producers and possible farming strategies, with special attention paid to the economic possibilities and consequences of the decreased use of artificial chemicals. The study refers to the plenary session of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists held by the author in Lublin, in 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A magyar élelmiszer-gazdaság 2011. évi helyzete. A Vidékfejlesztési Minisztérium által az agrárgazdaság 2011. 2012: VM, évi helyzetéről összeállított Jelentés rövidített változata, [In:] Gazdálkodás, 56, (4), p. 382.
  2. Baranyai Zs. 2008: Productivity and profitability in European agriculture, especially in Hungary, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. 10, no. 5, pp. 7-13.
  3. International Trade, EU -27 Trade Since 1988 by HS2 database. 2012: EUROSTAT , http://epp.eurostat.ec.europa.eu, access 10.08.2012.
  4. International trade in services, Database 2012: KSH - Central Hungarian Statistical Office, Downloaded 13, February, 2013.
  5. Fertő I., Hubbard L.I. 2005: Az agrárkereskedelem dinamikája - A csatlakozó országok esete Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. Január, p. 24-38.
  6. Jámbor A., Török Á. 2012: Változások az új tagországok agrárkereskedelmében az EU -csatlakozás után, Statisztikai Szemle 2012 7-8 szám, p. 632-651
  7. Juhász A., Hartmut W. 2012: Magyarország élelmiszergazdasági exportversenyképességének elemzése. Gazdálkodás, Budapest, 56(6), p. 530-541.
  8. Takács-György K. 2008: Changes of indicators of Hungarian agriculture after EU accession, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (SERiA), vol. X, no. 5, p. 155-160.
  9. Vásáry M. 2012: Trends of competitiveness in the agro-trade of Visegrad countries, Studia Ekonomiczne I Regionalne, Biala Podlaska, V, (2), p. 5-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu