BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ceny i marże w łańcuchu marketingowym malin na Lubelszczyźnie
Prices and Margins in the Marketing Chain of Raspberry in Lublin Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 384-390, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Ceny, Zmienność poziomu cen, Marża handlowa
Fruit, Prices, Price level variability, Trade margin
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region lubelski
Abstrakt
Celem badań była ocena skali i przebiegu zmienności cen malin na Lubelszczyźnie na różnych etapach dystrybucji w 2012 r. Przedmiotem analiz były ceny skupu, ceny producenta sprzedającego do supermarketów i eksportu oraz dzienne, nominalne ceny detaliczne i hurtowe malin. Analizę zmienności cen przeprowadzono na podstawie mierników statystycznych, takich jak obszar zmienności, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Określono również relacje cenowe i współzmienność cen malin w poszczególnych ogniwach łańcucha marketingowego. Analiza materiału empirycznego dowodzi, że w 2012 r. najwyższy poziom cen w sprzedaży malin odnotowano w eksporcie - średnio 16,70 zł/kg. Ceny malin w latach 2011 i 2012 wzrosły na wszystkich analizowanych etapach dystrybucji. Najwyższy wzrost cen odnotowano wśród pośredników, czyli w sprzedaży na targowisku i w detalu osiedlowym, odpowiednio o 27,70 i 24,64%. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the scale and course of raspberries prices variability on Lublin on corner periods of distributions in 2012 year. There was object of analysis buy-up prices, producer prices selling for supermarkets, export prices and daily, nominal retail and wholesale prices. The analyze of price variability was conducted based on basic statistic meters like range of variable, standard deviation, coefficient of variation. Price rates and co-variability of raspberries price in individual links of marketing chains definite also. The analyses of the empirical data shows that in 2012 year the highest price level was in export - average 16,70 zł/kg. Raspberry prices in 2011 and 2012 were growing on all periods of distribution. Highest appreciation in prices was write down among intermediaries, in city market and retail - properly 27,70 i 24,64%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Figiel S., Białek A. 2005: Zagadnienia transmisji cen na rynku produktów rolnych i żywnościowych, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 5, s. 26-31.
  2. Figiel Sz., Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, Komunikaty Raporty Ekspertyzy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 6-7.
  3. Rembeza J. 2010: Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 11.
  4. Świetlik K. 2008: Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004), Studia i monografie, IERiGŻ-BIP, Wraszawa, s. 58.
  5. Urban R. 2003: Ceny, marże i koszty produkcji żywności w Polsce i Unii Europejskiej, Przemysł Spożywczy, nr 8, s. 40-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu