BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ trójsektorowej struktury osób pracujących na regionalne zróżnicowanie PKB na mieszkańca w Polsce
The Impact of Three-Sector Structure of Employees on Regional Dispersion in GDP per Inhabitant in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 11-15, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Zróżnicowanie regionalne, Rolnictwo
Gross domestic product (GDP), Regional diversity, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto problem wpływu trójsektorowej struktury osób pracujących na regionalne zróżnicowanie poziomu i dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Głównym celem pracy było zbadanie związku pomiędzy poziomem i dynamiką zmian PKB per capita a udziałem sektora rolniczego w strukturze osób pracujących. Do oceny kierunku i siły badanych zależności wykorzystano współczynniki korelacji rang. Wysoki odsetek pracujących w sektorze rolniczym przy jednocześnie niskiej w stosunku do innych sektorów, produktywności pracy prowadzi w konsekwencji do niższej wartości wskaźnika PKB per capita w danym województwie. Przekształcenia trójsektorowej struktury osób pracujących zachodzą w polskiej gospodarce dość wolno i nie zawsze ich kierunek sprzyja procesowi konwergencji gospodarczej pomiędzy regionami. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the influence of three-sector structure of employees on regional diversity of the level and dynamics of changes in GDP per capita. The main aim was to analyse the correlation between the level and dynamics of changes in GDP per capita and the share of agricultural sector in the structure of employed persons in particular provinces. To estimate this dependence the author used the rank correlation coefficient. It was stated that there was a strong negative correlation between the share of employees in the agricultural sector and GDP per capita and weak negative correlation related to the dynamics of changes in GDP per capita. High percentage of employees in the agricultural sector and simultaneously low, in comparison with other sectors, labor productivity lead to a lower GDP per capita in particular region. The three-sector structure of employees changes slowly in Polish economy and these changes do not always benefit the process of economic convergence across the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burda M., Wyplosz C. 2000: Makroekonomia - podręcznik europejski, PWE, Warszawa, s. 161-163.
 2. Baumol W.J. 1986: Productivity growth, convergence and welfare: what the long-run data show, American Economic Review, vol. 76, no. 5, s. 1075.
 3. Eurostat Regional Yearbook 2012. European Union, s. 18-25.
 4. Gajewski P. 2008: Teoria konwergencji czy dywergencji rozwoju regionalnego? [W:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów: elementy teorii i próba diagnozy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 66-70.
 5. Gianetti M. 2002: The effects of integration on regional disparities: Convergence, divergence or both? European Economic Review, vol.46, issue 3, s. 539-567.
 6. Kwiatkowski E. 1980: Teoria trzech sektorów gospodarki: prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa, s. 89-105.
 7. Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R. 2011: Konwergencja regionaln, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 56-57, 120-121, 204-205.
 8. Michna W., Chmielewska B., Mierosławska A. 2010: Zasięg i konsekwencje zróżnicowania funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, [W:] A. Sikorska (red.), Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Nr 182, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 42-43.
 9. Rocznik statystyczny województw. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: GUS, Warszawa.
 10. Sobczyk, M. 2007: Statystyka, PWN, Warszawa, s. 243-244.
 11. Starzyńska W. 2002: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, s. 326.
 12. Tokarski T. 2008: Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego polskich województw, [W:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów: elementy teorii i próba diagnozy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 291.
 13. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2012: Dz.Urz. UE, 2012/C 326/01.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu