BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Łychmus Patrycja (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning
Chances of Promotion Ethical Programs Among Bankers Through E-learning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 581-593, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Bankowość
e-learning, Banking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W interesie każdego przedsiębiorstwa, w tym banku, jest to, aby jego działalność była uznana przez podmioty z bliższego i dalszego otoczenia za zgodną z zasadami etycznymi. Jednak aby to osiągnąć, konieczne jest, by wszyscy członkowie organizacji postępowali moralnie. Służy temu wdrażanie programu etycznego. Jego poprawne przygotowanie nie gwarantuje jeszcze sukcesu w jego wdrażaniu. Istotne jest komunikowanie szerszej społeczności tego, co jest w nim zawarte. Aby zwiększyć skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie, warto skorzystać z możliwości, które stwarza Internet i edukacja zdalna. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób można wykorzystać standardowe narzędzia systemów e-learningowych do upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych?(abstrakt autora)

In the interest of each company, including a bank, is that its activity is considered by the entities of its environment, as a compatible with ethical principles. However, in order to achieve it, it is necessary that all members of the organization act morally. This is achieved by implementing an ethical program. Its correct preparation does not guarantee the success of its implementation. It is important to communicate to the wider community of what is contained in them. To increase the effectiveness of the activities taken in this regard, it is worth to take advantage of the opportunities that internet and the distance education provide. The paper aims to answer the question: how can we use the standard tools of e-learning systems to promote ethical programs among the bankers?(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,s. 229.
 2. B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 72-74;
 3. M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 139-140.
 4. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Wyd. Przedstawicielstwo ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 26.
 5. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 258.
 6. A. Kępińska-Jakubiec, R. Szymański, Innowacyjność w procesie dydaktycznym w środowisku e-learning, 2007, www.studia-szczecin.pl/innowacyjnosc_w_procesie_dydaktycznym_w_srodo wisku_elearning,lk,3,ls,3,li,6.html.
 7. M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
 8. A. Biedrzycki, Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego, w: Nowe technologie w kształceniu na odległość, red. T. Królikowski, W. Susłow, B. Bałasz, Koszalin-Osieki 2006, s. 81.
 9. W.T. Bielecki, ZałoŜenia dla systemów e-learning, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały Konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001, http://pub.myszka.org/pub/Raporty,%20oceny,%20opinie,%20badania/e-learning.pdf; A. Kępińska- Jakubiec, R. Szymański, Innowacyjność w procesie...; Z. Zieliński, Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning, 2008, http://www.elearningonline.pl/wp-con tent/upload/konf_radom08.pdf (20.12.2010);
 10. A. Orczykowska, Proces budowy treści szkoleń elearningowych, w: Nowe technologie w kształceniu....
 11. R.M. Palloff, K. Pratt, Building Learning Communities in Cyberspace, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1999.
 12. G. Kowalski, M. Młodożeniec, R. Jabłoński, Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw, Raport przygotowany dla PARP, Warszawa 2006, www.parp.gov.pl/index/more/1803.
 13. R. Piaskowska, Wśród polskich firm wzrasta popularność szkoleń e-learningowych, 2010, www.edustat.com.pl/pub.html?nr=15.
 14. M. Rybak, Etyka menedŜera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków-Kluczbork 2000,
 16. W.T. Bielecki, ZałoŜenia dla systemów e-learning...
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu