BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudoł-Pusz Joanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji opartej na wiedzy
Human Capital Management in the Knowledge Based Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 595-605
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Organizacja, Wiedza w organizacji, Wiedza
Human Capital Management, Organisation, Knowledge in organization, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kapitału ludzkiego w organizacji, zarządzania kapitałem ludzkim oraz pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Omówiono równieŜ problematykę pracowników wiedzy. Zarządzanie kapitałem ludzkim ulega istotnym zmianom wynikającym z globalizacji, rozwoju technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie się nowego modelu gospodarki wywołuje liczne konsekwencje dotyczące równieŜ znaczenia oraz sposobu podejścia do kwestii zarządzania ludźmi funkcjonującymi w organizacjach.(abstrakt autora)

The paper presents the issues of human capital in organization, human capital management and measurement of its value as well as the issues of knowledge workers. Human capital management is significantly affected due to globalization, technological development and knowledgebased economy. Formation of a new economic model causes a number of consequences for the relevance and approach to the management of people in organizations.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Senge, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 26, za: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 21.
 2. S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993,
 3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy..., s. 14.
 4. M. Gagacka, Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw. www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Maria_Gagacka_UJ_SGH.pdf.
 5. D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 195.
 6. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki., J. Strużyna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 7. T. Bal-Woźniak, Mechanizmy kreacji kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt5/10a_bal-wozniak.pdf.
 8. M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010,
 9. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007
 10. A. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996
 11. M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 12. T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007,
 13. M Frańczyńska, Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr l,
 14. M. Stelmaszczyk, Społeczeństwo budowane na wiedzy istotą współczesnych organizacji, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu