BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategia rozwoju miasta Szczecina a jego wizerunek w świetle wyników badań
Interaction between the Development Strategy of Szczecin Municipality and its Perception : Results of the Survey
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 11, s. 35-43, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Rozwój miasta, Zarządzanie miastem, Wizerunek miasta, Strategia marki, Badania ankietowe, Wyniki badań
City, City development, City management, City image, Brand strategy, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Miasta w coraz większym stopniu funkcjonują w warunkach analogicznych do rynków konkurencyjnych. Zarządzanie nimi staje się zbliżone do zarządzania biznesem. Potwierdzeniem tej tendencji jest marketing miejsc ukierunkowany na budowę marki miast i krajów. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wizerunku Szczecina wśród studentów - ważnej potencjalnej grupy mieszkańców miasta. Wyniki świadczą o nieznacznie pozytywnym odbiorze Szczecina. Na 13 skal dyferencjału semantycznego mediany 9 ukazały nieznaczną pozytywną ocenę miasta, 4 wartość neutralną. Średnia negatywna ocena ujawniła się jedynie w przypadku czystości Szczecina. Miasto nieco krytyczniej postrzegane jest przez kobiety, choć uważają je jako bardziej nowoczesne niż mężczyźni. Zwrócono uwagę, iż oceny kobiet są bardziej rozproszone. Wyniki nie potwierdziły często powtarzanej opinii, mówiącej, iż Szczecin jest lepiej postrzegany przez przyjezdnych niż jego mieszkańców. Oceny osób według lat studiowania oraz pracujących i niepracujących nie różnią się w znaczący sposób. (abstrakt oryginalny)

Contemporary cities are operating under conditions similar to competitive markets to a greater extent. One can find several similarities between urban management and business management. As an example is the application of place marketing idea that is focused on brand development of cities and countries. Author in the article presents results of the survey on the image of Szczecin in the perception of students, as students are important group of potential long-term residents. The results show a slightly positive perception of Szczecin. Nine of the thirteen semantic differential scales show a slightly positive assessment of the city, remained four present neutral values. The mean negative assessment reveals only in the case of Szczecin's cleanness. The city is perceived more critically by women than by men, although women find it as more modern. The assessments made by women are more dispersed. The results did not confirm the frequently repeated opinion that Szczecin is much better perceived by visitors than by its inhabitants. Assessments within groups, separated in accordance to years of studies as well as employment or unemployment status, do not differ significantly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ANHOLT S., Branding Beyond Business, The Brands Lecture, British Brands Group, 2005, http://www.britishbrandsgro- up.org.uk/library/download/45dd81174dcf3, data dostępu 27.10.2014 r.
 2. ANHOLT S., Competitive Identity, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 3. BŁUSZKOWSKI J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2003.
 4. BRZEZIŃSKA A., BRZEZIŃSKI J" Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, [w:] BRZEZIŃSKI J. (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 5. GĘBAROWSKI M., GLIŃSKA E., Wizerunek Białegostoku i Rzeszowa w opiniach studentów, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2.
 6. GfK America, Place Branding Research, http://marketing. gfkarnerica.com/PlaceBranding_slipsheet.pdf, data dostępu 29.10.2014 r.
 7. GUS, Baza demograficzna, stan na dzień 30.06.2014 г., http:// demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx, data dostępu 11.12.2014 r.
 8. HEREŹNIAK M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputacje kraju, PWE, Warszawa 2011.
 9. HEREŹNIAK M., Materiały medialne Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Marketingu Miejsc Welcome Festival 2012, https://www.youtube.com/watch?v=lTjJi8vJZmY, data dostępu 30.10.2014 r.
 10. KAVARATZIZ M., City Marketing: The Past, the Present and Some Unresolved Issues, "Geography Compass" 2007, No. 1(3).
 11. KOTLER P., HAIDER D" REIN I., Marketing Places, The Free Press, New York 1993.
 12. MANGAL S., MANGAL S., Research Methodology in Behavioural Sciences, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2013.
 13. NOWORÓL A., Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne [w:] KOŻUCH В., KOCHALSKI C. (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 14. PORTER M., The Competitive Advantage of Nations, McMillan, London 1990.
 15. RAFTOWICZ-FILIPKIEWICZ M" Wpływ brandingu narodowego na konkurencyjność gospodarek, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 10.
 16. Urząd Miejski w Szczecinie, Szczecin Floating Garden 2050, http://www.szczecin.eu/marka/strategia_marki, data dostępu 3.11.2014 r.
 17. Urząd Miejski Szczecin, Strategia Rozwoju Szczecina 2025, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu