BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniewska Maria J. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instrumentarium marketingowe organizacji trzeciego sektora
Marketing Instrumentation in the Third Sector Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 623-636, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Sektor usług, Marketing
Services sector, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród wielu zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, zwanych też organizacjami non profit lub trzeciego sektora, pojawia się pytanie o zastosowanie w zarządzaniu nimi działań i instrumentów marketingowych. Jeszcze do niedawna zastosowanie koncepcji marketingowych w organizacjach non profit budziło kontrowersje. Jednak nasilająca się konkurencja, również na tym rynku, spowodowała konieczność poszukiwania nowych, skutecznych sposobów utrzymania i wyróżnienia się. Dlatego też w artykule podjęto próbę charakterystyki działań marketingowych w organizacjach non profit oraz wskazania, które narzędzia znajdują tu szczególne zastosowanie. Poszerzonej analizie poddano instrumenty promocji, których zadaniem jest nie tylko informować czy przekonywać, ale równieŜ wzmocnić organizację poprzez utrzymanie właściwego wizerunku. W podsumowaniu wskazano na korzyści i utrudnienia w stosowaniu działań marketingowych w organizacjach trzeciego sektora.(abstrakt autora)

The question about the application of marketing instruments in NGO (Non Governmental Organizations), called also non-profit organizations or organizations of the third sector, was put and analyzed in the paper as well as any issues related to ever-wider activities of these organizations. Until recently, the application of marketing concepts in the third sector has been questioned and controversy. However, increasing competition, also on this market, made it necessary to seek new and effective ways to differentiate themselves. There, both - the test performance of marketing activities in non- profit organizations and indications, which tools are particularly relevant here - are made in the paper. Extended analysis of promotion instruments are also performed, because the aim of promotion is not only to inform or persuade, but also strengthen the organizations keeping appropriate image. In conclusion, the advantages and difficulties in applying the marketing activities in the third sector organizations are pointed out.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, S. Levy, Broadening the Concept of Marketing,, "Journal of Marketing" 1969, Vol. 33, January, s. 10-15; za: A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 31.
 2. Karta Zasad Organizacji Pozarządowych, www.fip.ngo.pl/x/69529
 3. Sektor non profit w Polsce, www.odlew.agh.edu.pl/fundacja/non profit.pdf.
 4. M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998,
 5. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 44.
 6. A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non profit, Diffin, Warszawa 2007
 7. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994,
 8. Zarządzanie marketingiem organizacji usługowych, red. K. Stala, A. Widawska-Stanisz, Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008,
 9. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2002,
 10. K. Łazorko-Stala, Kreacja wizerunku za pośrednictwem public relations, w: Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 193.
 11. Ph. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, "Journal of Marketing" 1971, No. 2, Vol. 35, s. 5; za: A. Sargeant, Marketing w organizacjach..., s. 348.
 12. Zarządzanie marketingiem w sferze usług, red. A. Styś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001,
 13. M. Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 116.
 14. M. Huczek, Marketing organizacji non profit, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003,
 15. J. Zawadzki, Zarządzanie organizacjami non profit, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2007,
 16. A. Talik-Orłowska, Rola wizerunku w dążeniu przedsiębiorstwa do sukcesu, "Świat Marketingu" 2003, nr 3, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894.
 17. I. Pycio, ABC public relations, Wyd. euroPR, Łódź 2003, www.opoka.org.pl/biblioteka/ X/XB/wizerunek.html.
 18. A. Brzezińska, Przejrzystość w komunikacji organizacji pozarządowych z otoczeniem - rola Public relations w zarządzaniu organizacjami trzeciego sektora, Materiały Informacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej - CEO, Warszawa 2006, www.ceo.org.pl/binary/file.action?id =77604.
 19. M. Bielski, Organizacje. Istota, struktura, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992,
 20. B. Iwankiewicz-Rak, Narzędzia marketingu w organizacji non profit na przykładzie wyŜszych uczelni , w: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, tom. I, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2001, s. 213.
 21. Ph. Kotler, A.R. Andreasen, Strategic Marketing for Nonprofit Organization, Prentice Hall, New Jersey 1996, s. 26-28, za: A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach..., s. 114.
 22. M.W. Nowak, Heterogeniczność rynków docelowych jako przesłanka koncentracji działań marketingowych uczelni wyŜszej, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 (153), Wrocław 2009,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu