BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo
Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 8, s. 13-20, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Polityka projakościowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Etyka przedsiębiorstwa, Zarządzanie jakością, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Pro-quality policy, Enterprise management, Enterprise competitiveness, Corporate ethics, Quality management, Enterprise sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest ukazanie relacji pomiędzy etyką, a projakościowym zarządzaniem. Autor dokonując przeglądu literatury dąży do wskazania wzajemnych zależności. Ukazuje, iż organizacja projakościowo zarządzania powinna być zdolna do przestrzegania etycznych standardów, co zwiększa szansę na nawiązanie stałych relacji z interesariuszami, bazujących na wzajemnym zaufaniu. Efektem takiego postępowania jest możliwość trwałego i zrównoważonego ich rozwoju, podejmowania decyzji społecznie odpowiedzialnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to show the relation between ethics and pro-qualitative management. Having overviewed literature, the author of the article strives to present mutual dependencies. He shows that an organisation which is managed in a pro-qualitative way may be able to comply with ethical standards because it increases the chance of forming firm relationships with interested people counting on mutual trust. The effect of such procedure is the possibility of permanent and balanced development as well as making socially responsible decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BAKIER В., Konceptualizacja kategorii konkurencyjności w naukach ekonomicznych, Optimum - Studia Ekonomiczne 2012, nr 6(60).
 2. BARCIK A., Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, Agencja Wydawnicza "Trio", Katowice 2000.
 3. BĄK D., PILCH R, Polityka i etyka w organizacji, Przegląd Organizacji" 2014, nr 1.
 4. BŁAŻEJEWSKI J. (red.), Etyka w edukacji, nauce, polityce i biznesie, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdański 2007.
 5. BORKOWSKA S., Równowaga między pracą a życiem zawodowym, Acta Universitalis Lodziensis, Folia Oeconomica 2010, nr 240.
 6. BORYS T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 7. BORYS Т., Znaczenie integracji w naukach ekonomicznych, "Problemy Jakości" 2013, nr 7-8.
 8. BUGDOL M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 9. BUGDOL M., Wartości etyczne w zarządzaniu przez jakość, [w:] SKRZYPEK E. (red.), Etyk, a jakość i efektywność organizacji, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2010.
 10. FERNANDEZ S., Examining the Effects of Leadership Behavior on Employee Perceptions of Performance and Job Satisfaction, "Public Performance & Management Review" 2008, Vol. 32, Iss. 2.
 11. FILEK J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 12. FIREDMAN M., Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększenie zysków, [w:] CHRYSSIDES D., KALER H.J. (red.), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 13. GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J., Biznes. Prawo. Etyka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 14. GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 15. IRWING P.G., MONTES S.D., Met Expectations: The Effects of Expected and Delivered Inducements on Employee Satisfaction, "Journal of Occupational & Organizational Psychology" 2009, No. 82(2).
 16. KAFEL P., SIKORA Т., Integracja systemów zarządzania, "Problemy Jakości" 2011, nr 8.
 17. KIETLIŃSKI K" REYES V.M., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. KOTARBIŃSKI Т., Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1981.
 19. KRZYŻANOWSKI L., Podstawy nauko organizacji i zarządzaniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 20. ŁUKASIŃSKI W., Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2012.
 21. ŁUKASIŃSKI W., SIKORA Т., Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją, "Problemy Jakości" 2008, nr 11.
 22. MANTURA W., Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 23. MARTYNIAK Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 24. NAYBPOUR M. R., KOEHN D" The Ethics of Quality: Problems and Preconditions, "Journal of Business Ethic" 2003, No. 44.
 25. NOGALSKI В., Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] ROKITA J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Wyd. GSWSH im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008.
 26. NOVAK M., Business as a Calling. Work and the Examined Life, New York 1996.
 27. PN-EN ISO 9001:2009, System zarządzania jakością, Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
 28. PSZCZOŁOWSKI Т., Mata encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1988.
 29. SIMONS J., Employee Significance Within Stakeholder-Accountable Performance Management Systems, "TQM Magazine" 2008, No. 20(5).
 30. SNIHUR S., Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 31. SOLOMON R., Arystotelowskie podejście do etyki biznesu, [w:] RYAN L.V., SÓJKA J. (red.), Etyka biznesu, "W drodze", Poznań 1997.
 32. STABRYŁA A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 33. STASIAK Т., Humanizacja pracy wyspecjalizowane, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
 34. STONER J.A.F., FREEMAN R.E., GILBERT D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 35. SZCZEPAŃSKA K., Strategie w zarządzaniu jakością, "ABC Jakości. Badania. Certyfikacja. Notyfikacja. Quality Review" 2010, nr 3-4(63-64).
 36. SZCZEPAŃSKA K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2010.
 37. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Etyka w zarządzaniu, Wyd. C.I.M., Warszawa 1996.
 38. ZDUNEK A., Etyka w nauce, w polityce, w medycynie, w biznesie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu