BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojsznis Barbara (Politechnika Białostocka), Stalończyk Izabela (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Etyczne aspekty działalności marketingowej banków jako element strategii CSR
Ethical Aspects of Marketing Activities of Banks as Part of the CSR Strategy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 8, s. 21-26, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Marketing bankowy, Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przegląd literatury, Analiza danych statystycznych, Wyniki badań
Bank marketing, Business ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), Literature review, Statistical data analysis, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zasad etycznych występujących w bankowości i próba diagnozy: czy branża bankowa została dotknięta kryzysem etycznym? Przeprowadzone badania objęły określenie zaangażowania banków krajowych w promowanie zasad etycznych. Podstawą formułowania wniosków była analiza literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych, analiza praktyki największych banków funkcjonujących w Polsce oraz wtórna analiza danych statystycznych z zakresu społecznej odpowiedzialności firm. Z przeprowadzonych badań wynika, że banki, dbając o swój wizerunek, opracowały kodeksy etyczne, regulujące zachowanie się pracowników w określonych sytuacjach. Niestety występuje duża rozbieżność pomiędzy opracowanymi dokumentami a praktyką bankową. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the ethical principles present in banking and attempt to diagnose whether the banking industry has been affected by the crisis of ethics? The study included the determination of national banks' involvement in the promotion of ethical principles. The basis for formulating proposals was to analyze the literature, existing legislation, an analysis of the practice of the largest banks operating in Poland and secondary analysis of statistical data on corporate social responsibility. The study shows that banks are taking care of their image have developed codes of ethics governing the behavior of employees in certain situations. Unfortunately, there is a large discrepancy between the developed documents and banking practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CHRYSSIDES G.D., KALER J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 2. CSR: dobrowolny przymus, "Rzeczpospolita" 2012, nr 57, www.rp.pl, data dostępu 1.09.2014 r.
 3. CZARNECKI P., Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa 2008.
 4. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, www.corp-pov.gpw.pl, data dostępu 25.06.2014 r.
 5. GALATA S., Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Difin, Warszawa 2007.
 6. GASPARSKI W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 7. GASPARSKI W., DIETL J. (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 8. GOSPODAROWICZ A. (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.
 9. GROBICKI J., Etyka nadzieją na powrót do tradycyjnej bankowości, http://www.biznes.onet.pl, data dostępu 12.03.2014 r.
 10. GRZYWACZ J., Marketing banku, Difin, Warszawa 2010.
 11. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, www.knf.gov. pl, data dostępu 2.07.2014 r.
 12. KARCZEWSKI L., Etyka biznesu, Kulturowe uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2008.
 13. Kodeks Etyki Bankowej, www.zbp.pl, data dostępu 28.06.2014 r.
 14. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, www.idm. com.pl, data dostępu 1.07.2014 r.
 15. KORENIK D., Odpowiedzialność banku komercyjnego, próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 16. KORZENIOWSKI L.E, Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010.
 17. KOWALCZYK A., Czy reklamy kredytów bankowych mogą być etyczne? Etyczne dylematy reklamy detalicznych produktów kredytowych oferowanych przez banki działające w Polsce, "Bank i Kredyt" 2005, nr 3.
 18. KOWALCZYK A., Etyka w działalności marketingowej banku, "Marketing i Rynek" 2004, nr 6.
 19. LACHNIEWICZ S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 20. LIPIŃSKI С., Etyka w bankowości - dylematy pracownika bankowego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2008, Vol. 11, nr 2.
 21. PALIWODA-MATIOLAŃSKA A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem:, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 22. VI Ranking odpowiedzialnych firm 2012, "Dziennik Gazeta Prawna" z dn. 27.04.2012 r.
 23. VII Ranking odpowiedzialnych firm 2013, "Dziennik Gazeta Prawna" z dn. 24.04.2013 r.
 24. Zasady Etyki w Działalności Ubezpieczeniowej, www.gu. com.pl, data dostępu 1.07.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu