BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mucha Marcin (Związek Producentów Cukru w Polsce)
Tytuł
Delimitacja rynku na przykładzie sektora cukrowniczego
Market Delimitation on the Example of the Sugar Sector
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 1, s. 122-143, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Delimitacja, Przestrzeń geograficzna
Sugar market, Delimitation, Geographic space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było: 1) przedyskutowanie problematyki delimitacji rynku geograficznego, w tym z uwzględnieniem metod wykorzystywanych w decyzjach podejmowanych przez organy antymonopolowe oraz 2) weryfikacja przy pomocy testu Elzinga-Hogarty geograficznego zakresu rynku cukru. Rynek ten jest definiowany jako rynek narodowy w decyzjach Komisji Europejskiej oraz polskich organów antymonopolowych. Przeprowadzone badania pełne (obejmujące ok. 80 krajów świata dostarczających ok. 98% globalnej podaży cukru) wykazały, że w świetle metody Elzinga-Hogarty zdecydowana większość krajów nie spełnia kryteriów testów LOFI/LIFO. Oznacza to, iż zakres geograficzny rynku cukru jest zwykle ponadnarodowy. Uzyskane wyniki wpisują się - w wymiarze ogólnym - w nurt krytyki europejskich organów antymonopolowych za zbyt wąskie definiowanie rynków, zaś w wymiarze szczegółowym - w opinię przedstawicieli branży oraz naukowców zajmujących się cukrownictwem o ponadnarodowym zakresie rynku cukru. Zaistniała kontrowersja wskazuje na potrzebę dalszych badań i dyskusji nad delimitacją geograficznego rynku cukru. Ponadto warto tę problematykę podejmować w odniesieniu do innych rynków rolno-spożywczych, wykorzystując przy tym zarówno metodykę wypracowaną z myślą o postępowaniach antytrustowych, jak również koncepcje wywodzące się z zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

This paper is aimed at: (1) discussion of the geographical market delimitation, considering the decision-making methods used by anti-trust authorities; and (2) verification of the geo-graphical range of the sugar market using the Elzing-Hogarty test. This market is defined as domestic market in the decisions of the European Commission and Polish anti-trust authorities. The comprehensive research (covering ca. 80 countries of the world supplying ca. 98% of the global sugar supply) showed that - in the light of the Elzing-Hogarty method - most of the countries fail to meet the criteria of the LOFI/LIFO tests, which means that the geographical range of the sugar market is usually supranational. The findings comply - in the general dimension - with the mainstream of the criticism of the European anti-trust authorities for too narrow definition of the markets and, in the detailed dimension - with the opinion of the representatives of the industry and scientists dealing with the sugar sector concerning the supranational range of the sugar market. This controversy points to the need for further research and discussions on the geographical market delimitation. Moreover, the issue should be covered with reference to other agrifood markets - using both the methodology developed with anti-trust proceedings in mind, as well as the concepts stemming from strategic management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E.: Myślenie strategiczne. PWN, Warszawa 2000.
 2. Audy E., Erutku C.: Rice tests to define markets: an application to wholesale gasoline in Canada. Journal of Industry Competition and Trade, vol. 5, no. 2, 2005.
 3. Baker J.B.: Market definition: an analitical overview. Antitrust Law Journal, vol. 74, issue 1, 2007.
 4. Bourgeois J.C.: A measure for market delineation. Advances in Consumer Research, vol. 6, issue 1, 1979.
 5. Brorsen B.W., von Bailey D., Thomsen M.R.: Mapping market areas using nonparametric smoothing. Geographical Analysis, vol. 29, no. 3 1997.
 6. Case No COMP/M.5449, ABF / Azucarera, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/M5449_20090330_20310_265127_EN.pdf, data odczytu 01.12.2014.
 7. Case No COMP/M.6286, Südzucker/ED&F Man, http://ec.europa.eu/competition antitrust/ cases/decisions/m6286_20120516_20600_3495062_EN.pdf, data odczytu 01.12.2014.
 8. Commission decision of 14 May 1997 relating to a proceeding pursuant to Article 86 of the Treaty (IV/34.621, 35.059/F-3 - Irish Sugar plc), Official Journal of the European Communities L258, vol. 40, 1997.
 9. Commission decision of 14 October 1998 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty Case IV/F-3/33.708 - British Sugar plc, Case IV/F-3/33.709 - Tate&Lyle plc, Case IV/F-3/33.710 - Napier Brown&Company Ltd, Case, IV/F- 3/33.711 James Budgett Sugars Ltd, http:ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_ docs/33708/33708_6_7.pdf, data odczytu 01.12.2014.
 10. Commission decision of 20 December 2001 declaring a concentration to be compatible with the commona market and the EEA Agreement (Case COMP/M.2530, Südzucker/ Saint Louis Sucre), Official Journal of the European Union L103, vol. 46, 2003.
 11. Commission notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law. Official Journal of the European Communities C372, vol. 40, 09 December 1997.
 12. Crane S.E., Welch P.J.: The problem of geographic market definition: geographic proximity vs. economic significance. Atlantic Economic Journal, vol. 19, issue 2, 1991.
 13. DECYZJA nr DOK - 40/05 z dnia 25.04.2005, http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez. nsf/0/2264BA7B635FBE72C12574F3003ED067/$file/Decyzja_nr_DOK40_2005_z_ dnia_25.04.2005.pdf, data odczytu 01.12.2014.
 14. DECYZJA nr DKK - 80/09 z dnia 16 listopada 2009, http://decyzje.uokik.gov.pl/ dec_prez.nsf/0/2AC6D1438A68FFABC1257679004CD46B/$file/Decyzja%20Nr%20 DKK%2080_2009%20z%2016.11.2009%20-%20Pfeifer%20&%20Langen%20i%20 BSO%20Polska%20-%20koncenracja.pdf, data odczytu 01.12.2014.
 15. Elzinga K.G., Swisher A.W.: Limits of the Elzinga-Hogarty Test in hospital mergers: The evanston case. International Journal of the Economics of Business, vol. 18, no. 1, 2011.
 16. F.O. Licht's International Sugar and Sweetener Report. World Sugar Balances. 2001/2002 - 2010/2011, Ratzeburg, 2010.
 17. F.O. Licht's International Sugar and Sweetener Report. World Sugar Balances. 2005/2006 - 2014/2015, Ratzeburg, 2014.
 18. Gaynor M. S., Kleiner S.A., Vogt W.B.: A structural approach to market definition with an application to the hospital industry. The Journal of Industrial Economics, vol. LXI, no. 2, 2013.
 19. Gore D., Lewis S., Lofaro A., Dethmers F.: The economic assessment of mergers under European Competition Law. Cambridge University Press, 2013.
 20. Gorynia M.: Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LV, z. 2, 1993.
 21. Grzybowska B.: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.
 22. Hryszko K., Szajner P.: Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce. Program Wieloletni 2011-2014: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 71. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 23. Iwan C.: The impact of privatization with foreign involvement on the restructuring process of the sugar industry in Poland. Frankfurt am Main 2007.
 24. Kostic M.: Testing the boundaries of the relevant market in the competition policy. Economic Horizons, vol. 16, no. 1, 2014.
 25. Massey P.: Market definition and market power in competition analysis: some practical issues. The Economic and Social Review, vol. 31, no. 4, 2000.
 26. Mucha M.: Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/2007-2009/2010. Burak Cukrowy 3/2010.
 27. Mucha M.: Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Prezentacja na konferencji pokampanijnej STC, Warszawa 2014.
 28. Nolte S., Grethe H.: Developments in the EU and world sugar markets in 2009. Sugar Industry, nr 135 (1/2013).
 29. Pietrzak M.: Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2014.
 30. Pietrzak M., Jałosiński K.: Czynniki rynkowe a potencjał globalizacyjny na przykładzie wybranego sektora branży chemicznej. Marketing i Rynek, nr 8, 2014.
 31. Pietrzak M., Sulewski P., Jałosiński K.: Określanie zakresu geograficznego rynku na przykładzie sektora kompleksowych nawozów wieloskładnikowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2014.
 32. Rogowsky R.A., Shughart W.F.: Market definition in antitrust analysis: comment. Working Paper Bureau of Economics Federeal Trade Comission, no. 77, 1982.
 33. Röller L. R.: Challenges in EU competition policy. European Round Table of Industrialists, 2010, http://www.ert.eu/sites/default/files/2010-03%20COMPETITION%20POLICY% 20REPORT%20FINAL.pdf, data odczytu 12.11.2014.
 34. Sleuwaegen L.: Competitive distortions and state aid to firms. How to define the relevant market? (1999); http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2652, data odczytu: 11.12.2014.
 35. Sugar Year Book 2014. International Sugar Organization, Londyn 2014.
 36. Tirole J.: The theory of industrial organization. The MIT Press, Cambridge MA 1988;
 37. The Prize in Economic Sciences 2014, 13.10.2014, http://www.nobelprize.org/nobel_ prizes/economic-sciences/laureates/2014/press.pdf, data odczytu 02.11.2014.
 38. Wårell L.: Defining geographic coal markets using price data and shipments data. Energy Policy, vol. 33, issue 17, 2005.
 39. Wårell L.: Market integration and merger assessments in the mineral industries. Doctoral Thesis 2007:38, Economics Unit, Luleå University of Technology, Luleå 2007.
 40. Werden G.J., Froeb L.: Correaltion, Casuality and All that Jazz: The inherent shortcomings of price tests for antitrust market delineation. Review of Industrial Organization, no. 8, 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1147846
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu