BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawałko Bogdan (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
Tytuł
Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 roku
New Way of Formulation of the Lublin Region Development Strategy Towards Challenges of the EU Cohesion Policy after 2013
Źródło
Barometr Regionalny, 2009, nr 2(16), s. 29-54, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Polityka spójności, Rozwój regionalny, Polityka gospodarcza UE
Regional development strategy, Cohesion policy, Regional development, Economic policy of the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Artykuł, podejmuje aktualną problematykę związaną z przyszłym kształtem polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. Opracowany materiał, z perspektywy doświadczeń regionu lubelskiego wpisuje się w nurt europejskiej i krajowej dyskusji w tym zakresie, która w dużej mierze oparta jest na tzw. Raporcie Fabrizio Barca "An agenda for a reformed Cohesion Policy." A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations" z kwietnia 2009 r. W tym kontekście, w materiale przedstawiono problemy programowania strategicznego, analizę i bilans sumujący pozycję rozwojową województwa lubelskiego na tle kraju oraz na tle wybranych danych europejskich. Istotną część artykułu stanowi prezentacja podstaw metodologicznych i nowego modelu budowy strategii rozwoju województwa uwzględniającego uwarunkowania przyszłej perspektywy finansowej UE jak i kontekst zachodzących procesów oraz wyzwań rozwojowych regionu lubelskiego. (abstrakt oryginalny)

The article is taking current issues connected with the future parameters of the cohesion policy of the European Union after 2013. Material drawn up, from a perspective of experience of the Lublin region is becoming part of the course of European and national discussion in this respect which largely is leaning on Fabrizio Barca Raport "An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations" from the April 2009. In this context, in material problems of strategic programming, analysis and balance adding the developmental item of the Lubelskie Voivodeship up were presented relating to the country and relating to chosen European data. An essential part of the article is a presentation of methodological bases and the latest model of conditioning taking construction of the development strategy of the region into account of the forthcoming financial perspective the EU as well as a context of occurring processes and developmental challenges of the Lublin region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barka F. (2009): An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/report_barca_v2104.pdf.
  2. Dziedzic T. (2008): Badania ankietowe profilu społecznego turystów krajowych zwiedzających Polskę. Raport z badań POT, http://www.pot.gov.pl/Kategorie/bazy_wiedzy_i_bazy_danych/badania_i_analizy/Badania%20ankietowe%20profilu%20spo142ecznego%20-%20na%20strone%20www.pdf.
  3. Kawałko B. (2003a): Dotychczasowa współpraca regionów przygranicznych Polski i Ukrainy. [w:] Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, J. Andreasik, B. Kawałko, E. Kawecka-Wyrzykowska, J. Szlachta (red.). WSZiA, Zamość.
  4. Kawałko B. (2003b): Transeuropejskie sieci komunikacyjne a polsko-ukraiński region transgraniczny. "Zamojskie Studia i Materiały", nr 3(12).
  5. Kawałko B. (2007): Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza. [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. II. MRR, Warszawa.
  6. Kawałko B., Miszczuk A. (2005): Dylematy identyfikacji obszaru oraz funkcji metropolitalnych Lublina. "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych", z. 221, KPZK PAN.
  7. Kawałko B., Miszczuk A. (2008 ): Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Ukrainą. [w:] Ekspertyzy do koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t. III, MRR, Warszawa.
  8. Kukuła S., Krasowicz S., Igras J. [2009]: Potencjał żywicielski rolnictwa województwa lubelskiego na tle Wielkopolski i kraju, IUNG, Puławy (maszynopis).
  9. Misiąg W. (2007): Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych Polski Wschodniej. [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, MRR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu