BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania zmian dochodowości pracy w rolnictwie polskim w latach 2004-2013
Determinants of Work Profability Changes in Polish Agriculture in Years 2004-2013
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 25-35, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rachunek ekonomiczny, Dochody rolnicze
Agriculture, Economic calculation, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest analiza zmian dochodowości pracy w polskim sektorze rolnictwa. Analizę oparto na Rachunkach Ekonomicznych dla Rolnictwa, tj. obowiązującym w UE zharmonizowanym sprawozdaniu finansowym, umożliwiającym analizę sytuacji gospodarczej w rolnictwie według jednolitych zasad. Podstawę przeprowadzonych badań stanowiły zaproponowane systemy wskaźników dochodowości pracy oraz analiza czynnikowa (metoda logarytmowania). Badania wykazały, że w okresie poakcesyjnym dochodowość pracy w rolnictwie wzrastała realnie średniorocznie o około 4,47%, a w 2013 roku, w stosunku do 2004 roku, poziom dochodowości pracy był w ujęciu realnym wyższy o blisko 60%. W świetle analizy czynnikowej głównymi determinantami zmian dochodowości pracy w krajowym rolnictwie był wzrost wydajności pracy oraz dopłaty do produkcji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the work is to analyse the changes in the work profitability of Polish agriculture. The analysis was based on the Economic Accounts for Agriculture, i.e. the current EU harmonized financial statements allowing for analysis of the economic situation in agriculture according to uniform principles. The basis of the research was formed by proposed indicator systems operating profitability and factor analysis (method logarithm). Studies have shown that in the post-accession period, the profitability in agriculture was increasing in real terms on average by 4.47%, and in 2013 in relation to 2004, the level of profitability of labour was higher in real terms by almost 60%. In the light of the factor analysis, as the main determinants of changes in operating profitability in the domestic agriculture, the increase in labour productivity and production subsidies will be indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. 2007. Red. W. Skoczylas. PWE, Warszawa.
 2. Economic accounts for agriculture - values at real prices. 2014. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 3. Gołaś Z. 2010 a. Propozycja systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie. Zesz. Teor. Rachun. 57(113), 15-28.
 4. Gołaś Z., 2010 b. Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. Zag. Ekon. Roln. 3, 19-42.
 5. Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 6. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2009. Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zag. Ekon. Roln. 4, 40-52.
 7. Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie. 2004. Dz.U. L 33 z 5.02. 2004.
 8. Skoczylas W., Niemiec A., 2005. Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. Pr. Nauk. AE Wroc. 1061, 71-81.
 9. Wędzki D., 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
 11. Zegar J.S., 2008. Dochody w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu