BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
Financial Situation of Farmers Households in Comparison with Other Socio-Economic Groups
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 85-99, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Finanse, Zarządzanie finansami, Sytuacja finansowa
Households, Arable farm, Social and economic conditions, Finance, Financial management, Financial situation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę sytuacji finansowej gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności w latach 2000, 2005 i 2012. Analizie poddano finanse gospodarstw domowych, tj. wielkość i strukturę dochodów rozporządzalnych oraz sposób ich rozdysponowania. Podstawę informacyjną badań stanowiły dane zagregowane, pochodzące z badań Budżetów gospodarstw domowych [2001, 2006, 2013], publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. (abstrakt oryginalny)

The article analysed the financial situation of farmers households as compared with other socio-economic groups in the years 2000, 2005 and 2012. The analysis examined the households finances: the amount and structure of disposable income and the mode of its disbursement. The research was based on aggregated data derived from Household Budgets Surveys, published annually by the Central Statistical Office. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/bdl [dostęp: 11.01.2014].
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2000 roku [2001]. GUS, Warszawa.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2005 roku [2006]. GUS, Warszawa.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku [2013]. GUS, Warszawa.
 5. Bywalec Cz., 2009. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 6. Ceny w gospodarce narodowej w 2000, 2001, ..., 2012 roku [2001, 2001, ..., 2013]. GUS, Warszawa.
 7. Chmielewska B., 2000. Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie. IERiGŻ, Warszawa.
 8. Chmielewska B., 2013. Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Studia i Monografie IERiGŻ, Warszawa.
 9. Chmielewska B., Floriańczyk Z., Goraj L., 2011. Dochody rolników w 2010 roku na tle lat poprzednich. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej w 2010 roku. Red. A. Kowalski. IERiGŻ, PIB, Warszawa.
 10. Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B., 2011. Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ, PIB, Warszawa.
 11. Diagnoza Społeczna (zintegrowana baza danych). 2013. www.diagnoza.com [dostęp: 2.01.2014].
 12. Fatuła D., 2013. Stopa oszczędności gospodarstw domowych - różnice w ujęciu mikro i makroekonomicznym. Wiad. Stat. 9, 17-25.
 13. Janoś-Kresło M., 2011. Polskie gospodarstwa domowe w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zesz. Nauk. 111, 23-39.
 14. Kowalski A., 2007. Rolnictwo polskie i gospodarka żywnościowa wobec procesów globalizacji. W: Rozwój rolnictwa gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej. Red. S. Zięba. ALMAMER, IERiGŻ, Warszawa.
 15. Kozera A., Kozera C., 2012. Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej. Hand. Wewn. 3 (338), 40-50.
 16. Kusińska A., Olejniczuk-Merta A., 2008. Konsumpcja w Polsce w latach 2000-2007. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 17. Kuśmierczyk K., Piskiewicz K., 2000. Polskie gospodarstwa domowe w okresie transformacji. Instytut Runku Wewnętrznego i Koniunktur, Warszawa.
 18. Leśniak-Moczuk K., 2008. Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 12, 279-296.
 19. Metogologia badania budżetów gospodarstw domowych. 2011. GUS, Warszawa.
 20. Poczta W., Michota-Katulska E., 2007. Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowej. Wyd. AR, Poznań.
 21. Roeske-Słomka I., 2004. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych. Wiad. Stat. 7, 38-45.
 22. Stanisławska J., Majchrzak A., 2008. Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych w 2006 roku z uwzględnieniem zaspokojenia głównych kategorii potrzeb. J. Agribus. Rural Dev. 3 (9), 147-160.
 23. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu