BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bezat-Jarzębowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarzębowski Sebastian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność przedsiębiorstw z wybranego sektora przetwórstwa żywności - postaci funkcyjne wykorzystywane w metodzie SFA
The Efficiency of Enterprises of the Selected Food Processing Sector - the Functional Forms Used in the SFA Method
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 45-50, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna), Przetwórstwo rolno-spożywcze, Efektywność przedsiębiorstwa, Procesy stochastyczne, Funkcja Cobba-Douglasa
Stochastic Frontier Analysis (SFA), Agricultural and food processing, Enterprise effectiveness, Stochastic processes, Cobb-Douglas function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było porównanie wyników oceny efektywności prowadzonej przy wykorzystaniu wybranych postaci funkcyjnych. Dokonano oceny efektywności przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mięsa. Bazowano na stochastycznej metodzie granicznej SFA (ang. Stochastic Frontier Analysis). W metodzie tej wykorzystano dwie postaci funkcyjne najczęściej stosowane w literaturze krajowej i zagranicznej, tj. funkcję Cobba-Douglasa i translogarytmiczną. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono stosowane postaci funkcyjne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare the results of efficiency assessment carried out by using selected functional forms. The efficiency of companies of the meat processing sector was assessed. The stochastic frontier method, the SFA (Stochastic Frontier Analysis) was used. Two functional forms which are commonly used in national and foreign literature, such as the Cobb-Douglas function and the Translog function, were applied in this method. On the basis of obtained results the functional forms were assessed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arndt J., Olsen L. 1975: A research note on economies of scale in retailing, Swedish Journal of Economics, Vol. 63, No. 4, s. 207-209.
 2. Battese G.E., Broca S.S. 1997: Functional Forms of Stochastic Frontier Production Functions and Models for Technical Inefficiency Effects: A Comparative Study for Wheat Farmers in Pakistan, Journal of Productivity Analysis, Vol. 8, No. 4, s. 395-414.
 3. Bezat-Jarzębowska A. 2012: Koncepcja pomiaru efektywności technicznej bazująca na zintegrowanym zastosowaniu metody SFA i metody DEA, [W:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 261, s. 11-24.
 4. Bezat A. 2011: Estimation of technical efficiency by application of the SFA method for panel data, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences, SGGW, Problems of World Agriculture, Vol. 11(26), No. 3, s. 5-13.
 5. Bezat A., Jarzębowski S. 2010: Vergleich der Effizienz Deutscher und Polnischer Mühlen, [W:] Agrar- und Ernährungsmärkte nach dem Boom, Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V. vol. 45, Münster-Hiltrup, s. 423-429.
 6. Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A. 2012: Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt dla gospodarstw rolnych FADN, Studia i Monografie, nr 154, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Bieńkowski J., Jankowiak J., Marcinkowski J., Sadowski A. 2005: Efektywność techniczna i środowiskowa towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie badanej grupy z Wielkopolski, Rocz. Nauk., SERiA, t. VII, z. 1.
 8. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2003: Ekonometria, Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 9. Coelli T.J., Rao D.S.P., O`Donnell Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis, 2. Edition, Springer, New York.
 10. Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S. 2008: The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, Oxford University Press, New York.
 11. Gołębiowski B., Rusielik R., Jurek A. 1999: Pomiar efektywności przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin.
 12. Helta M., Świtłyk M. 2008: Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994- 2006, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 95.
 13. Jurek A., Świtłyk M. 2002: Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny efektywności nawożenia w gospodarce całkowitej Polski w latach 1989-1997, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu - "Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa", Tom 1, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Krumbhakar S.C., Lovell C.A.K. 2004: Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, United Kingdom, Cambridge.
 15. Kulawik J. (red.). 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Lakner S. 2009: Technical efficiency of organic milk-farms in Germany - the role of subsidies and of regional factors, Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China,www.ageconsearch.umn.edu/bitstream/51301/2/638.pdf.
 17. Mortimer D., Peacock S. 2002: Hospital Efficiency Measurement: Simple Ratios vs Frontier Methods. Australia: Centre of Health Program Evaluation, Working Paper 135.
 18. Nauges C., O'Donnell Ch.J., Quiggin J. 2011: Uncertainty and technical efficiency in Finnish agriculture: a state-contingent approach, European Review of Agricultural Economics, Foundation for the European Review of Agricultural Economics, Vol. 38, No. 4, s. 449-467.
 19. R Development Core Team, 2008: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, www.R-project.org., dostęp marzec 2013.
 20. Ratchford B.T. 2003: Has the productivity of retail food stores really declined? Journal of Retailing, Vol. 79, s. 171-182.
 21. Rembisz W., Sielska A., Bezat A. 2011: Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej, Program Wieloletni, Nr 13, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1995: Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa.
 23. Świtłyk M. 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych, Zag. Ekon. Rol., nr 6, Warszawa.
 24. Thurik A.R, Kooiman P. 1986: Research note: Modelling retail floor space productivity, Journal of Retailing, Vol. 62, No. 4, s. 431-445.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu