BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego
The Conditions for the Implementation of Infrastructure Investments in Communities in Warmia-Mazury
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 101-111, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Infrastruktura, Inwestycje, Inwestycje gminne
District, Infrastructure, Investment, District investments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Inwestycje infrastrukturalne stanowią podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego samorządu terytorialnego. Są czynnikiem sprzyjającym pozyskaniu inwestycji oraz aktywizującym społeczność lokalną. Istotną kwestią przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych są przesłanki, które to mogą wynikać z faktycznych potrzeb społeczności lokalnej, wymogów związanych z opracowanymi dokumentami, a także z tzw. okazji rynkowych związanych z możliwością pozyskania bezzwrotnego kapitału. Celem artykułu jest klasyfikacja oraz analiza przesłanek, jakimi kierują się samorządy gminne planując inwestycje infrastrukturalne. Badania dowodzą, iż dominującą przesłanką w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej jest możliwość pozyskania bezzwrotnego kapitału z funduszy unijnych. (abstrakt oryginalny)

The development of infrastructure economically - social the state the indispensable element of economic development our the country. State of Polish infrastructure is discontent continually far, which becomes the barrier on road of more far economic progress and social. Infrastructure investments constitute the base for development of the social-economic local -government. They are a factor supporting recruiting of investment and activating the local community. With relevant issue at the investment planning infrastructure there are premises which are deciding on their realization. Premises can result from actual needs of the local community, of requirements associated with documents drawn up as well as from so-called market chances connected with the possibility of raising non-refundable capital. They are proving exploring communes on the group that at the investment decision a possibility of acquiring non-refundable capital from EU funds is a dominating premise. being guided by exclusively a premise associated with acquiring capital from European centres rather than from actual local needs can produce a so-called effect above of supply of the infrastructure what in the longer perspective disadvantageous transferring into budget the commune can have. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl/bdl [dostęp: 10.2012].
  2. Brzozowska K., 2005. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance. CeDeWu, Warszawa.
  3. Godlewska-Majkowska H., 2008. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  4. Janowska H., 2002. Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  5. Kozłowski W., 2007. Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  6. Kozłowski W., 2012. Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. DIFIN, Warszawa.
  7. Pomykało W., 1995. Encyklopedia biznesu. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
  8. Stawasz D., 2004. Ekonomiczno- organizacyjne uwarunkowania regionu. W: Infrastruktura jako czynnik warunkujący rozwój regionu. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  9. Targalski J., 1986. Podejmowanie decyzji. W: Organizacja i zarządzanie. Red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu