BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych
Role of Polish Agrarian Economics in Europe in the Light Of XIII th Congress Of European Association of Agricultural Economists
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 147-169, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ekonomia
Agriculture, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Kongres Ekonomistów Rolnych (ESER)
Congress of the European Association of Agricultural Economists
Abstrakt
Ekonomia rolna ma wyrobioną pozycję naukową na tle innych subdyscyplin nauk ekonomicznych. Aktualne są więc pytania o to, jakie są główne kierunki badań podejmowane przez ten dział ekonomii, a także jaka jest pozycja naukowa polskiej ekonomii rolnej na europejskim i światowym runku nauk ekonomiczno-rolniczych? Prezentowana praca podejmuje te zagadnienia. Analizy przeprowadzono na podstawie prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (ESER) w Zurychu, obradującego na przełomie sierpnia i września 2011 roku. Zgromadzony materiał przeanalizowano według form obrad (sesji), problemów poruszanych na sesjach oraz afiliacji prac. Miarami prezentacji wyników badań były indeksy intensywności zgłaszania referatów na kongres, a także wskaźniki struktury prac i autorów. (abstrakt oryginalny)

Agrarian economics as a branch of economy has a strong scientific position within the other economic disciplines. In the above context the very important is a question about the main areas of scientific research of that branch of economics, and also defining the scientific position of Polish agrarian economics on the European and world market of economy. The presented paper discusses that problem. The analyses were conducted on the base of works contributed to the XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, held in Zurich in August and September 2011. The gathered materials were analysed according to the session, scientific problems, country - the location of university, also work affiliation. The results of the research were presented with measures of work intensity contribution to congress, also author and papers structures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borgman C.L., Turner J., 2002. Scholarly Communication and Bibliometrics. W: Annual Reviev of Information Science and Technology. V. 36. Red. B. Cronin. Medford, NJ: Information Today, 3-72.
 2. Change and Uncertainty. General Information. 2011. Congress Program. XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists. Zurich, Switzerland, ETH Zurich, August 30. - Sept. 2. 2011.
 3. Gruszecka H., 2012. Analiza porównawcza serii "Acta Scientiarium Polonorum" w okresie 2002-2010. Acta Sci. Pol., Oecon. 11(3), 17-25.
 4. Nowak P., 2006. Bibliometria, Webometria, Podstawy. Wybrane zastosowania. Wyd. Nauk. UAM w Poznaniu, Poznań.
 5. Osiewalska A., 2008 a. Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. Maszynopis. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Osiewalska A., 2008 b. Mierniki oceny czasopism i naukowców. Biuletyn EBIB 8/2008 (99) [online]. www.ebib.info/200899/a.php.?osiewalska [dostęp: 31.03.2013].
 7. Osiński Zb., 2012. Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski. W: Kultura, historia, książka. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 605-616.
 8. Paszkowski S., 2012. Potencjał naukowy uniwersytetów w obszarze ekonomii rolnej w świetle prac XIII Europejskiego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Zurychu. ZER 2 (331), 167-188.
 9. People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies. 2008. XIIth Congress of European Association of Agricultural Economists. EAAE 2008 Congress Ghent, Belgium, August 26-29, 2008.
 10. Piech K., 2012 a. Cytowanym być... - o pomiarach dorobku naukowego ekonomistów. Cz. 1. Gazeta SGH 6 (283), 16-19.
 11. Piech K., 2012 b. Cytowanym być... - o pomiarach dorobku naukowego ekonomistów SGH cd.. Cz. 1. Gazeta SGH 9 (286), 13-17.
 12. Skalska-Zlat M., 1988. Bibliometria - pojęcia, metody, kierunki badań. Rocz. Bibl. 32, 2, 259-283.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 2012. Dz. U. Nr 0, poz. 877.
 14. The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System. Program (as of July 31, 2005) of XIth Congress of the European Association of Agricultural Economists. Copenhagen, Denmark, 23-27 August 2005.
 15. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 2010. Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.
 16. Wilkin J., 2005. Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych w Polsce w latach 1994-2003 - Próba oceny. Rocz. Nauk. SERiA 7, 5, 92-102.
 17. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., 2010. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza. Sprawne państwo. Program Ernst and Young, Warszawa.
 18. Wróblewski A.K., 2005. Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Nauka 2, 132-28.
 19. Zawojska A., 2008. Przegląd tematyczny oraz ocena bibliometryczna dorobku naukowego zaprezentowanego na XII Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie. Rocz. Nauk Roln. Ser. G 95, 3/4, 7-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu