BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borychowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Produkcja estrów w Polsce na tle liderów w Unii Europejskiej
Production of Biodiesel in Poland Compared to the Leading Countries in the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 76-81, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Oleje roślinne, Produkcja roślinna, Rośliny przemysłowe
Biofuels, Vegetable oils, Crop production, Industrial plants
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie produkcji estrów w Polsce po 2005 r. w odniesieniu do największych wytwórców w UE - Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. Produkcja estrów (biodiesla) w UE zależy od wielu czynników ekonomicznych, wśród których najistotniejsze to dostępność i ceny surowców rolnych - głównie roślin oleistych, a także dostęp do zasobów oraz ceny ropy naftowej. Mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności, branża ta przeżywa od kilku lat prężny rozwój, co jest wymuszone m.in. rosnącymi zobowiązaniami wewnętrznymi UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Kwestia biopaliw budzi wiele kontrowersji, a bilans korzyści i strat jest trudny do jednoznacznej oceny. Oczekuje się, że produkcja estrów będzie silnie związana z produkcją olejów roślinnych jeszcze przez kilkanaście najbliższych lat, ale z czasem związek ten może słabnąć. Ponadto przewiduje się, że sektor biopaliw płynnych w UE (szczególnie estrów) nadal będzie przeżywał w nadchodzącym czasie dynamiczny rozwój, ale będzie on zależał od wielu mikro- i makroekonomicznych oraz technologicznych czynników. (abstrakt oryginalny)

Production of esters (biodiesel) in the European Union is dependent on numerous economic factors, among which the most important are the availability and prices of agricultural raw materials - mainly oilseeds, as well as access to resources and petroleum prices. Although not always favorable circumstances this sector is experiencing robust growth for several years, which is enforced inter alia by increasing the EU's internal commitment in the scope of natural environment protection. The issue of biofuels is still controversial and provokes discussion among many groups of interest and the balance of benefits and risks is difficult to clearly assess. It is expected that the production of esters will be strongly associated with the production of vegetable oils for the next dozen years, but over time it will weaken. In addition, it is expected that the sector of liquid biofuels in the EU (especially esters) will continue to experience dynamic development, but it will depend on numerous micro-and macro-economic and technological factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borychowski M. 2012: Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie - szanse, zagrożenia, kontrowersje, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 5, s. 39-59.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/ WE oraz 2003/30/WE.
 3. FAOSTAT. 2013: http://faostat.fao.org/, dostęp marzec 2013.
 4. Górecka A. 2011: Produkcja oleju palmowego a odpowiedzialność za naturalne środowisko, Przemysł Spożywczy, nr 5, s. 28-30.
 5. Kowalska M., Aljewicz M., Mroczek E., Cichosz G. 2012: Olej palmowy - tańsza i zdrowsza alternatywa, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, nr 2, s. 171-180.
 6. National News Agency of Malaysia (Bernama) 2006: http://palmbiodiesel.blogspot.com/2006/08/palm-oil-based-biodiesel-has-higher.html, dostęp kwiecień 2013.
 7. OECD-FAO. 2012: Agricultural Outlook 2012-2021, http://stats.oecd.org, dostęp marzec 2013.
 8. PKN ORLEN, 2013: http://e-biopaliwa.pl, dostęp marzec 2013.
 9. Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M. 2011: Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Rosiak E. i in. 2002-2011: Rynek rzepaku: stan i perspektywy, nr 22, 35, 40. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów, projekt z dnia 19.05.2011 w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2011-2016, wersja 1.0.
 12. Urząd Regulacji Energetyki, 2013: http://www.ure.gov.pl, dostęp marzec 2013.
 13. Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu