BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek
Seed Industry in Poland and its Market
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 205-215, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Nasiennictwo, Rynek rolny, Produkcja roślinna, Handel produktami rolnymi
Seed, Agricultural markets, Crop production, Agricultural trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu była charakterystyka przemysłu nasiennego w Polsce oraz ocena zmian w podaży, popycie i cenach na rynku kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w Polsce. Opis dotyczył głównych grup uczestników tworzących przemysł hodowlano-nasienny, tj. podmiotów hodowlanych, nasiennych oraz hodowlano-nasiennych. Przedstawiono także charakterystykę wybranych podmiotów z otoczenia przemysłu hodowlano-nasiennego w Polsce. W pracy zaprezentowano analizy rynku nasion zbóż w Polsce w latach 2008-2012, w tym zmiany w podaży, popycie i cenach rynkowych. Jak wynika z analiz, w badanych latach sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w Polsce wzrosła o 25,3%. W strukturze obrotu w całym okresie dominowała sprzedaż pszenicy ozimej. Wzrost sprzedaży nasion kwalifikowanych w segmencie zbóż odbywał się w badanym okresie w warunkach znacznego wzrostu cen nasion. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to characterize the seed industry in Poland and assessment of changes in supply, demand and prices on the market of classified seed of cereals in Poland. The discussion relates to the main groups of participants making up the breeding and seed industry, i.e. the breeding, seed, as well as breeding and seed entities. The characteristics of entities from the breeding and seed industry's environment has also been presented. The article presents the analyses of the cereal seed market in Poland between the years 2008-2012, including the changes in supply, demand and market prices. The analyses indicated an increase in sales of the certified seeds in Poland by 25.3%. Winter wheat was the dominant seed in terms of trade structure throughout the entire period. The increase in sales of classified seeds in the cereal segment took place in conditions of significant seed prices' increase in the studied period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duczmal K., 2008. Jutro polskiego sektora nasiennego - przewidywane zmiany wraz z modelem naukowego wsparcia. Hod. Rośl. Nasienn. 2, 27-37.
 2. Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. 2002. Dz.U. nr L 193 z 20.07.2002 r.
 3. Dyrektywa Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. 1970. Dz.U. nr L 225 z 12.10.1970 r.
 4. Marciniak K., 2008. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 95, 1, 163-173.
 5. Oleksiak T., 2013. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Analizy Rynkowe 40, 39-43.
 6. Pepliński B., 2009. Agrobiznes. Podstawy ekonomiki. WSiP, Warszawa.
 7. Prusiński J., 2007. Znaczenie odmian roślin strączkowych rejestrowanych przez COBORU w okresie gospodarki rynkowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2), 3-16.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 października 1962 r. w sprawie krajowego obrotu handlowego materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich. 1962. Dz.U. nr 58, poz. 284 i 285.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 2011. Dz.U. 2011, nr 161, poz. 974.
 10. Runowski H., 1997. Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. 2012. Dz.U. z 2012 r., poz. 1512.
 12. Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r. 2003. Dz.U. 2003, nr 137, poz. 1300.
 13. Wicki L., 2009 a. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym. Zesz. Nauk. SGGW Warszawa: Probl. Roln. Świat. 7, 143-153.
 14. Wicki L., 2009 b. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 226-237.
 15. www.agencjanasienna.pl [dostęp: 26.11.2013].
 16. www.anr.gov.pl [dostęp: 26.11.2013].
 17. www.coboru.pl [dostęp: 26.11.2013].
 18. www.gronas.pl [dostęp: 28.11.2013].
 19. www.ihar.edu.pl [dostęp: 26.11.2013].
 20. www.kalnas.pl [dostęp: 28.11.2013].
 21. www.pagro.pl [dostęp: 28.11.2013].
 22. www.pin.org.pl [dostęp: 28.11.2013].
 23. www.piorin.gov.pl [dostęp: 26.11.2013].
 24. www.rolnas.com.pl [dostęp: 28.11.2013].
 25. www.zietarscy-slup.pl [dostęp: 28.11.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu