BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeptycki Andrzej
Tytuł
The European Union and Ukraine: Postcolonial Approach
Unia Europejska i Ukraina: podejście postkolonialne
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 49, nr 1, s. 181-201, bibliogr. 90 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Postkolonializm, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, Układ o Stowarzyszeniu, Integracja gospodarcza państw z UE
Postcolonialism, European Neighbourhood Policy (ENP), Eastern Partnership (EaP), Association Agreement, Economic integration with the EU countries
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina, Rosja, Kraje byłego ZSRR
Ukraine, Russia, Post-Soviet countries
Juszczenko Wiktor, Janukowycz Wiktor, Tymoszenko Julia
Abstrakt
Ukraina jest znaczącym partnerem UE w Europie Wschodniej, jednak 20 lat po rozpadzie ZSRR nie wypracowano efektywnych mechanizmów współpracy - w 2011 r. parafowano umowę stowarzyszeniową, niemniej nie została ona podpisana. Ciekawie ewolucję wzajemnych relacji pozwala zinterpretować postkolonializm, podejście badawcze zajmujące się m.in. podporządkowaniem i zależnością w stosunkach międzynarodowych. Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie odzwierciedlają przekonanie UE o jej obowiązku "misji cywilizacyjnej" w krajach wschodniego sąsiedztwa, w szczególności na Ukrainie. Umowa stowarzyszeniowa Ukraina-UE ma związać ten kraj z Unią, m.in. poprzez przyjęcie acquis communautaire; utworzenie Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu ma ułatwić fi rmom z UE prowadzenie biznesu na Ukrainie. UE nie jest natomiast zainteresowana szybkim wprowadzeniem reżimu bezwizowego, bo obawia się napływu taniej siły roboczej z Ukrainy. Kluczowym elementem postkolonialnej polityki UE wobec Ukrainy jest brak perspektywy członkostwa. UE chce, by Ukraina upodobniła się do Unii, przyjmując jej standardy, ale odmawia jej pełnoprawnego uczestnictwa w strukturach UE. Brak perspektywy członkostwa potencjalnie utrudnia proces reform na Ukrainie i zbliżenie z UE. Prezydent Wiktor Juszczenko (2005-2010) deklarował chęć przystąpienia do UE, co było dla tej ostatniej wyzwaniem; nie udało mu się jednak zreformować kraju. Pragmatyczny Wiktor Janukowycz (2010-) mógł być potencjalnie dogodnym partnerem dla UE, tak jak w przeszłości przywódcy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu; wtrącając do więzienia byłą premier Julię Tymoszenko, utracił jednak tę szansę, zyskując wizerunek typowego postkolonialnego autokraty. (abstrakt oryginalny)

Ukraine is with no doubt an important partner of the European Union for several reasons. It is the second most populous country in the post-Soviet area and the third most important state in the region in terms of economic potential. It is a direct neighbour of the European Union, as it borders four new member states - Poland, Slovakia, Hungary and Romania. Cooperation with Ukraine contributes to the stability in this country and in the whole region of Eastern Europe. It facilitates the economic exchange - import of the Russian gas through Ukraine to the EU and export of the European good and services to the latter country. Last but not least, Ukraine is an important emigration country, which contributes to the supplies to the European labour market. At the same time, the internal situation in Ukraine remains a challenge for the European Union, both because of its political instability, authoritarian tendencies and economic weakness. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pocket World in Figures. Edition 2012, London 2011, pp. 252-253
 2. A.Z. Nowak (eds.), Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine, Warsaw-Lvov 2008.
 3. ENP Countries: GDP and Main Aggregates, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/reffeshTableAction.do7ta b=table&plugin=l&pcode=tsdeclOO&language=en (28.08.2013);
 4. Real GDP per capita, Growth Rate and Totals, http://epp.eurostat.ee.europa.eu/tgm/reffeshTableAction.do?tab=table&plugin=1 &pcode=tsdec100&language=en (20.08.2013)).
 5. S. Velychenko (ed.), Ukraine, The EU and Russia: History, Culture and International Relations, Basingstoke-New York 2007;
 6. V. Samokhvalov, Relations in the Russia - Ukraine - EU Triangle:'Zero-sum Game' or Not?, Paris, September 2007, no. 68.
 7. Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Their Member States, and Ukraine, Luxemburg, 14.06.1994, http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do7fullT ext=yes&treatyTransId=659 (20.08.2013).
 8. European Council Common Strategy on Ukraine, 11.12.1999, "Official Journal of the European Communities", 23.12.1999, no. L 331, pp. 1-9.
 9. A. Wilson, Ukraine's Orange Revolution, New Haven-London 2005;
 10. G. Flikke, S. Kisselyov (eds.), Beyond Recognition? Ukraine and Europe After the Orange Revolution, Oslo-Kyiv 2006.
 11. V. Samokhvalov, Ukraine and the Orange Revolution: Democracy or a'Velvet Restoration'?, "Southeast European and Black Sea Studies" 2006, vol. 6, no. 2, pp. 257-273;
 12. G. Gromadzki, Beyond Colours: Assets and Liabilities of'Post-Orange' Ukraine, Warsaw-Kyiv 2010.
 13. EU/Ukraine Action Plan, Brussels, 21.02.2005, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/ ukraine_enp_ap_final_en.pdf (20.08.2013).
 14. M. Riabchuk, Gleichschaltung. Authoritarian Consolidation in Ukraine, 2010-2012, Kyiv 2012.
 15. L. Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction, New York 1998;
 16. A. Loornba, Colonialism/Postcolonialism. New Critical Idiom, New York 2005;
 17. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Post-Colonial Studies. The Key Concepts, London-New York 2007.
 18. J. Zielonka, The Return to Europe: the Finał Stage, in: J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds.), East- Central Europe in European History. Themes & Debates, Lublin 2009, pp. 473-484.
 19. Europe as Empire: The Nature of the Entarged European Union, Oxford 2007.
 20. M. Kahler, Europe and its "PrivilegedPartners" in Africa and the Middle East, "Journal of Com- mon Market Studies" 1982, vol. 21, Issue 1/2, pp. 199-226.
 21. Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations With our Eastern and Southern Neighbours, Brussels, 11.03.2003, COM(2003) 104, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_ en.pdf (22.08.2013).
 22. European Neighbourhood Policy Strategy Paper, COM (2004) 373 finał, 12.05.2004, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy _paper_en.pdf (22.08.2013).
 23. Eastern Partnership, Brussels, COM (2008) 823 finał, 03.12.2008, http://eeas.europa.eu/eastem/docs/com08_823_en.pdf (22.08.2013).
 24. Joint Declaration of the Prague Eastern Summit, Prague, 07.05.2009, http://www.consilium.europa. eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/l 07589.pdf (22.08.2013).
 25. J. Frankel National Interest, London 1970, p. 18.
 26. R. von Albertini, Decolonization: the Administration and Future of the Colonies, 1919-1960, Garden City (N. Y.) 1971, p. 80;
 27. R.J.C. Young, Postcolonialism. A Historical Introduction, Malden (Ma)-Oxford 2001, p. 30.
 28. S. Fath, Dieu benisse l'Amerique, la religion de la Maison Blanche, Paris 2004.
 29. M. C. Hudson, The United States in the Middle East, in: L. Fawcett (ed.), International Relations of the Middle East, Oxford 2005, pp. 298-305.
 30. D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton-Oxford 2000.
 31. Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York 1996, p. 90.
 32. Resolution 1541 (XV) adopted by the General Assembly of the United Nations on the principles which should guide members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73e of the Charter, 15.12.1960, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/ GEN/NRO/153/15/IMG/NR015315.pdf (26.08.2013).
 33. M. Igarashi, Associated Statehood in International Law, The Hague 2002.
 34. Consolidated Yersion of the Treaty on the Functioning of the European Union, Rome, 25.03.1957, art. 217, "Official Journal of the European Union", no. C 115, 09.05.2008, p. 144.
 35. Meryem Demirel v. Stadt Schwabisch Gmiind. Judgment of the Court, Case 12/86, 30.09.1987, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61986J0012:EN:HTML (26.08.2013).
 36. S. Ananicz, Association Agreements as the Goal of the Eastern Partnership, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, no. 9 (101), 14.04.2011 (26.08.2013).
 37. Ukraine. EUBilateral Trade and Trade With the World, 05.07.2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_l 13459.pdf (26.08.2013).
 38. M. Emerson (ed.), The Prospect of Deep Free Trade Between the European Union and Ukraine, Brussels, 2006;
 39. O. Shumylo (ed.),.Free Trade Between Ukraine and the EU: An Impact Assessment, Kyiv 2007.
 40. M. Maliszewska, I. Orlova, S. Taran, Deep Integration With the EU: Impact on Selected ENP Countries and Russia, in: M. Dąbrowski, M. Maliszewska (eds.), EU Eastern Neighborhood: Economic Potential and Future Development, Berlin-Heidelberg 2011, pp. 56-57.
 41. Migrcition and Migrant Population Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (28.08.2013).
 42. MPC Migration Profile. Ukraine, Migration Policy Centre, June 2013, http://www.migrationpoli-cycentre.eu/docs/migration_profiles/Ukraine.pdf (28.08.2013).
 43. Migration in Ukraine. Facts and Figures, September 2011, http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Ukraine/Migration-in-Ukraine-Facts-and-Figures.pdf (28.08.2013).
 44. http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73840 (28.08.2013).
 45. J. McLeod, Beginning Postcolonialism, Manchester-New York 2000, p. 205.
 46. Agreement Between the European Community and Ukraine On the Facilitation of the Issuance of Yisas, Luxembourg, 18.07.2007, "Official Journal of the European Union", no. L 332, pp. 68-76.
 47. What To do With Visas For the Eastem Europeans? Recommendations From the Perspective of Visegrad Countries, June 2009, p. 7, http://www.batory.org.pl/doc/Reconimendations_v4.pdf (28.08.2013).
 48. M. Jaroszewicz, The EU-Ukraine Action Plan on Visa Liberalisation: An Assessment of Ukraine's Readiness, "OSW Commentary", 17.01.2011, http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-com-mentary/2011-01-17/eu-ukraine-action-plan-visa-liberalisation-assessment-ukraine-s (28.08.2013).
 49. M. M. Balmaceda, Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia s Power, Oligarchs' Profits and Ukraine s Missing Energy Policy, 1995-2006, New York-London 2007;
 50. A. Szeptycki, Relations Between Russia and Ukraine in the Gas Sector in: E. Wyciszkiewicz (ed.), Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations In the Post-Soviet Area, Warsaw 2009, pp. 85-116.
 51. G. Gromadzki, W. Konończuk, Energy Game. Ukraine, Moldova and Belarus Between the EU and Russia, Warsaw, August 2007.
 52. Memorandum of Understanding On Co-operation in the Field of Energy Between the European Union and Ukraine, Kyiv, 01.12.2005, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/bilateral/ ukraine/doc/mou_en_final_en.pdf (29.08.2013).
 53. Joint Declaration. Joint EU-Ukraine International Investment Conference on the Modernisation of Ukraine s Gas Transit System, Brussels, March 23, 2009, http://eeas.europa.eu/energy/events/eu_ukraine_2009/joint_declaration_en.pdf (29.08.2013).
 54. I. Lyubashenko, Ukraine s First Year in the Energy Community: Restart Needed, "PISM Policy Paper", April 2012, no. 28, http://www.pism.pl/files/7id_plikM0131 (29.08.2013).
 55. Consolidated Yersion of the Treaty On the European Union, Maastricht, 07.02.1992, "Official Journal of the European Union", March 30, 2010, pp. 17, 43.
 56. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98 (30.08.2013).
 57. http://www.freedomhouse.org/report/ffeedom-world/2006/ukraine (30.08.2013).
 58. Inaugural Address of the President of Ukraine Victor Yushchenko to the Ukrainian People on Independence Sąuare, 24.01.2005, htttp://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=l 1100895&cat_ id=2297108 (30.08.2013).
 59. EU Enlargement - Check Current Status, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm (30.08.2013).
 60. Council Conclusions Concerning the Negotiation of a New Enhanced Agreement Between the EU and Ukraine, 2776th Extemal Relations Council meeting Brussels, 22.01.2007, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-Ukraine-22.01.07.pdf (30.08.2013).
 61. F. Fanon, Black Skin, White Masks, London 1986;
 62. H. Bhabha, The Location of Culture, New York 1994.
 63. R. Prodi, A Wider Europe - A Proximity Policy As the Key to Stability, speech during the Sixth ECSA-World Conference "Peace, Security And Stability International Dialogue and the Role of the EU", Brussels, 05-06.12.2002, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECFl-02-619_en.htm (30.08.2013).
 64. J.J. Wiatr, Poland's Road to the European Union: The State of the Enlargement Process After the 2001 September Elections, "Croatian Political Science Review" 2001, no. 5, pp. 116-117.
 65. Jak kształtowały się wskaźniki wykorzystania pomocy unijnej dla krajów kandydujących? Który z krajów kandydujących najwięcej skorzystał z programów przedakcesyjnych?, 18.11.2003, http://www.cie.gov.pl/WWW/quest.nsf/%28$PrintView%29/2C01DEC124969755C1256E860027F3E7 (02.09.2013).
 66. EU Financial Assistance to the EU States, http://www.easternpartnership.org/programmes/eu-financial-assistance (02.09.2013).
 67. A. Mayhew, Ukraine and the European Union: Financing Accelerating Integration. Ukraina a Unia Europejska: Finansowanie przyspieszenia integracji, Warszawa 2008, p. 42.
 68. S.A. Andreev, The Unbearable Lightness of Membership: Bulgaria and Romania After the 2007 EUAaccession, "Communist and Post-Communist Studies", September 2009, vol. 42, no. 3, pp. 375-393.
 69. Press Release. 2641st Council Meeting, General Affairs and External Relations (External Relations), Brussels, 21.02.2005, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-05-34_en.htm (03.09.2013).
 70. A. Maalouf, In the Name of ldentity: Violence and the Need to Belong, New York 2003, pp. 76-80.
 71. http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP009?PT021F01=l1&PT001F01=700 (04.09.2013).
 72. N. Lange, The First 100 Days After Change of Power in Ukraine: Authoritarian Tendencies and Rapprochement With Russia. Country Report, Konrad Adenauer Stiftung, 27.05.2010, p. 5, http://www.kas.de/wf/doc/kas_l9723-1522-2-30.pdf?100531152811 (04.09.2013).
 73. А. Шептицкий, Позиция Украины в европейском информационном пространстве: коли-чественное исследованне, "Европа" 2007, vol. 7, no. 4 (25), pp. 69-100.
 74. T. Iwański, The Crisis in EU/Ukraine Relations Surrounding Tymoshenko, "Eastweek", 09.05.2012, no 17 (293), http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2012-05-09/crisis-eu/ukraine- relations-surrounding-tymoshenko (05.09.2013).
 75. W. Shakespeare, Tempest, London 1864, pp. 17-18.
 76. O. Mannoni, Prospero and Caliban: the Psychology of Colonization, Michigan 1990.
 77. W. Kolarz, Russia and Her Colonies, Hamden (Ct) 1967;
 78. E.M. Thompson, Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Greenwood Press, Westport (Ct)-London 2000;
 79. W.W. Kulski, Soviet Colonialism and Anti-Colonialism, "Russian Review" 1959, vol. 18, no. 2, pp. 113-125;
 80. A. Bennigsen, Colonization and Decolonization in the Soviet Union, "Journal of Contemporary History" 1969, vol. 4, no. 1, pp. 141-151;
 81. R. Strayer, Decolonization, Democratization and Communist Reform: The Soviet Collapse in Comparative Perspective, "Journal of World History" 2001, vol. 12, no. 2, pp. 375-406;
 82. D. Moore, Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critiąue, "PMLA" 2001, vol. 116, no. 1, pp. 111-128;
 83. H. Carey, R. Raciborski, Postcolonialism: A Yalid Paradigm for the Former Sovietized States and Yugoslavia, "East European Politics and Societies" 2004, vol. 18, no. 2, pp. 191-235;
 84. T. Kuzio, History, Memory and Nation Building in the Post-Soviet Colonial Space, "Nationalities Papers" 2002, vol. 30, no. 2, pp. 241-264.
 85. Zusatztagesordnungspunkt 1: Die Demokratie in der Ukraine festigen, "Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht", 144. Sitzung, 01.12.2004, no. 15/144, pp. 13395-13396, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/l5/15144.pdf (.06.09.2013).
 86. N. Popescu, A. Wilson, The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood, London, June 2009, http://ecfr.eu/page/-/ECFR14_The_Limits_of_Enlargement-Lite_European_and_Russian_Power_in_the_Troubled_Neighbourhood.pdf (06.09.2013).
 87. J.L. Amselle, L'Occident decroche. Enąuete sur les postcoionialismes, Paris 2008.
 88. Declaration on the Occasion of the 50th Anniversary of the Signature of the Treaties of Rome, Berlin, 25.03.2007, http://europa.eu/50/docs/berlin_declaration_en.pdf (09.09.2013).
 89. S. Amin, The World We Wish to See. Revolutionary Objectives in the Twenty-First Century, New York 2008, pp. 87-88.
 90. K. Mara, F, Engles, On Colonialism, Honolulu (Ha.) 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu