BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cienkus Karol
Tytuł
Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej z krajami Azji
Commercial Policy of the European Union Regarding Trade Relations with Countries in Asia
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2013, t. 48, nr 2, s. 121-141, tab., wykr., bibliogr. 50 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Porozumienia międzynarodowe, Handel międzynarodowy, Regionalne umowy handlowe
International agreements, International trade, Regional trade agreements
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Światowa Organizacja Handlu, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
European Union (EU), World Trade Organization (WTO), Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Kraj/Region
Azja, Azja Południowo-Wschodnia
Asia, South East Asia
Abstrakt
Rozwój regionalnych porozumień handlowych stał się w ostatnich latach zjawiskiem powszechnym, które ma zasadniczy wpływ na zmianę dotychczasowego kształtu wielostronnego systemu funkcjonującego w ramach Światowej Organizacji Handlu. Nie ulega wątpliwości, że brak wymiernych rezultatów negocjacji multilateralnych w trakcie Rundy Doha stał się jednym z bodźców dla rozwoju tej formy współpracy. Kwestią sporną pozostaje określenie, czy regionalne porozumienia handlowe sprzyjają liberalizacji obrotów w skali świata, czy też mają charakter protekcjonistyczny. Dyskusja na ten temat w ostatnich latach przybiera na intensywności, jednak przegląd głównych koncepcji w tym zakresie wykracza poza ramy niniejszego artykułu. W tym miejscu celem rozważań jest analiza rozwoju współpracy handlowej Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi w formie regionalnych porozumień, które są realną alternatywą dla negocjacji wielostronnych. Takie ujęcie tematu pozwala określić ramy analizy i, poprzez przyjęcie nomenklatury Światowej Organizacji Handlu, skupić się na tych porozumieniach (w szczególności umowy o wolnym handlu), które mieszczą się w zakresie pojęcia "regionalne porozumienia handlowe". Unia Europejska (będąc w formie unii celnej jednym z regionalnych porozumień) coraz częściej poszukuje możliwości ekspansji handlowej w drodze zawierania tego typu umów z innymi państwami (ugrupowaniami). Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się regionowi Azji Południowej i Wschodniej, ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy tej części świata. Obszar ten stał się jednym z centrów handlu światowego, gdzie rozwój regionalnych porozumień handlowych odznacza się w ostatnich latach wyjątkową dynamiką. UE w 2013 r. jest uczestnikiem jedynie dwóch tego typu porozumień z krajami regionu, jednak rozpoczęcie w ostatnim czasie negocjacji umów o wolnym handlu z Indiami, Japonią oraz częścią państw ASEAN jest wskazówką, że współpraca w takiej formie nabiera coraz większego znaczenia. Analiza obowiązujących i negocjowanych umów pozwoli wskazać podstawowe problemy w relacjach handlowych UE z regionem oraz zasygnalizować perspektywy ich dalszego rozwoju. (fragment tekstu)

The emphasis is put on regional trade agreements (RTAs according to WTO defi nition) between the EU and the countries in Southern and Eastern Asia. According to the Global Europe Strategy, bilateral trade agreements are one of the most important sources of growth in the EU. The recent economic development in Asia gives incentives to start bilateral talks. Two different agreements with this region are already in force - comprehensive free trade agreement with South Korea and Economic Partnership Agreement with Fiji and Papua-New Guinea. The next ambitious negotiations are pending, including such important partners for the EU as Japan, India and ASEAN countries. The impasse in multilateral trade negotiations (Doha Round) boosts development of RTAs, so the EU is forced to continue its ambitious bilateral trade agenda with the Asian countries in order to retain competitiveness in the world economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Goode (red.), Dictionary of Trade Policy Terms. Fourth Edition, Cambridge 2003, s. 302.
 2. http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/scope_rta_e.htm (05.2013).
 3. Artykuł XXIV umowy GATT, The Text of General Agreement on Tariffs and Trade, w: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf (05.2013).
 4. B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2002, s. 327-328.
 5. Z.W. Puślecki, J. Skrzypczyńska, Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Warszawa 2011, s. 36.
 6. Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS), w: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (09.2013).
 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu,
 8. http://ec.europa.eu/trade/statistics
 9. Azjatycki Bank Rozwoju http://www.adb.org;
 10. WTO (http://www.wto.org)
 11. UN Comtrade (http://comtrade.un.org).
 12. Implications of the Lisbon Treaty on EU External Trade Policy, EU Centre in Singapore, Background Brief No 2, March 2010, http://www.eucentre.sg/articles/141/downloads/LisbonImpactonTrade-rev6Mar.pdf (12.2012).
 13. Global Europe - Competing in the World, A Contribution to the EU's Growth, European Commission External Trade.
 14. Trade, Growth and World Affairs. Trade Policy as a Core Component of the EU's 2020 Strategy, European Commission, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf (05.2013).
 15. WTO, http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx)
 16. Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/agreements/#_other-countries.
 17. E. Czarny, J. Menkes, K. Śledziewska, Regional Cooperation in Europe and Asia, w: B. Skulska (red.), Asia-Europe. Partnership or Rivarly?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 126, Wrocław 2010, s. 51.
 18. http://www.aric.adb.org/ftatrends.php (05.2013).
 19. W. Paczyński, M. Gasiorek (red.), Economic Integration in South East Asia and the Impact on the EU, CARIS - Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex, Final Report, 23 March 2011;
 20. M. Kawai, G. Wignaraja, Asian FTAs: Trends and Challenges, ADBI Working Paper Series, No. 144, August 2009.
 21. Interim Partnership Agreement between the European Community, of the One Part, and the Pacific States, of the Other Part, Dz. Urz. (UE nr L 272, z 16 października 2009 r.)
 22. C. Stevens, Economic Partnership Agreements (EPAs): Where we Are, London, ODI Briefing Paper, 06.2006, http://www.odi.org.uk/Publications/briefing/bp_june06_epa_bp1.pdf (05.2013).
 23. I. Jovtis, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA): O co toczy się gra?, Globalna Północ - Globalne Południe, "Kwartalnik o Rozwoju, Odpowiedzialności Globalnej i Prawach Człowieka" 2008, nr 1, http://igo.org.pl/kwartalnik.php (05.2013).
 24. Free trade Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, and the Republic of Korea, of the Other Part, (Dz. Urz. UE nr L 127 z 14 maja 2011 r.)
 25. European Commission Press Release, 29.06.2011, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=720 (05.2013).
 26. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea (05.2013).
 27. EU-Korea Free Trade Agreement - Putting the FTA into Practice, 20 czerwca 2011 r. seminarium Europejskej Służby Działań Zewnętrznych w Seulu, http://eeas.europa.eu/delegations/south_korea/documents/eu_south_korea/fta_booklet_final_en.pdf (05.2013).
 28. Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement (FTA) between the European Union and South Korea, Copenhagen Economics & Prof. J.F. Francois, 05.2007, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/march/tradoc_134017.pdf (05.2013).
 29. The EU-Korea Free Trade Agreement in Practice, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/ october/tradoc_148303.pdf (05.2013).
 30. EU-South Korea Free Trade Agreement, 10 Key Benefits for the European Union, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf (05.2013).
 31. F. Erixon, H. Lee-Makiyama, Stepping into Asia's Growth Markets: Dispelling Myths about the EU-Korea Free Trade Agreement, European Centre For International Political Economy (ECIPE), "Policy Briefs" 2012, nr 2.
 32. Y. Decreux, C. Milner, N. Peridy, The Economic Impact of the Free Trade Agreement (FTA) between the European Union and Korea, Report for the European Commission, CEPII/ATLASS, Final Report, May 2010, s. 54.
 33. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150647.pdf (05.2013).
 34. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=814 (05.2013).
 35. M.D. Platzer, Pending U.S. and EU Free Trade Agreements with South Korea: Possible Implications for Automobile and Other Manufacturing Industries, Congressional Research Service, September 1, 2010, s. 6.
 36. E. Oziewicz, Economic Co-operation of the European Union with the Association of Southeast Asian Nations, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Toruń 2011, s. 27.
 37. http://www.asean.org/communities/asean-economic-community (05.2013).
 38. K. Żukrowska, Possible Consequences of the Economic Cooperation between the EU and East- Asian States, w: B. Skulska (red.), Asia-Europe. Partnership or Rivarly?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 126, Wrocław 2010, s. 91-92.
 39. E. Oziewicz, Economic Co-operation of the European Union with the Association of Southeast Asian Nations, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Gospodarka., s. 30-33.
 40. Looking for Partners. The EU's Free Trade Agreements in Perspective, EU Monitor, Deutsche Bank, s. 25-26, http://www.dbresearch.com (05.2013).
 41. R. Sen, S. Srivastava, ASEAN's Bilateral Preferential Trade and Economic Cooperation Agreements, "ASEAN Economic Bulletin" z sierpnia 2009 r., s. 194-214.
 42. Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strenghten the ASEAN-EU Enhanced Partnership (2013-2017), http://eeas.europa.eu/asean/docs/plan_of_action_en.pdf (05.2013).
 43. H. Boumellasa, Y Decreux, L. Fontagne, Economic Impact of a Potential Freee Trade Agreement (FTA) between the European Union and ASEAN, Report for the European Commission, CEPII- CIREM, Final Report, May 2006.
 44. D. Baracol-Pinhao, The ASEAN-EU Free Trade Agreement: Implications for Democracy Promotion in the ASEAN Region, Stockholm 2009.
 45. http://www.doingbusiness.org (05.2013).
 46. G. Khandekar, J. Sengupta, EU-India Free Trade: Make or Break, "Agora Asia-Europe, FRIDE" 2012, nr 10.
 47. Report of the EU-India High Level Trade Group to the EU-India Summit, http://trade.ec.europa. eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_130306.pdf (05.2013).
 48. S. Raihan, European Union-India Bilateral Free Trade Agreement: Potential Implications for the Excluded Low-income Economies in Asia and Africa, 06.2009, https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/4780.pdf (12.2012).
 49. C.M. Correa, Negotiation of a Free Trade Agreement Euroepan Union-India: Will India Accept TRIPS-Plus Protection?, Oxfam-EED 2009, http://www.oxfam.de/files/20090609_negotiationofafreetradeaggrementeuindia_218kb.pdf (12.2012).
 50. P. Pasierbiak, Barriers of the Development of the European Union's Exports to Japan, w: B. Skulska (red.), Asia-Europe. Partnership or Rivarly?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 126, Wrocław 2010 s. 310-312.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu