BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Marek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Security Studies in Context of International Relations - Child, Cousin or Just Close Neighbour?
Studia nad bezpieczeństwem wobec nauki o stosunkach międzynarodowych - potomek, krewny czy jedynie bliski sąsiad?
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2013, t. 48, nr 2, s. 223-241, bibliogr. 27 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa, Stosunki międzynarodowe, Strategia obronna, Studia strategiczne
National security, International security, Security policy, International relations, Defense strategy, Strategic studies
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problemowi tożsamości i specyfiki badań nad bezpieczeństwem (security studies) oraz ich relacji względem nauki o stosunkach międzynarodowych (international relations - IR). Otwiera go analiza okresu zimnowojennego, kiedy to badania nad bezpieczeństwem ograniczały się niemal wyłącznie do jego polityczno-wojskowego wymiaru, będąc tym samym w zasadzie tożsamymi z dziedziną określaną jako studia strategiczne (strategic studies). Następnie autor omawia rozwój badań nad bezpieczeństwem w pierwszej dekadzie pozimnowojennej, wskazując ten okres jako czas ich swoistej emancypacji względem studiów strategicznych i uzyskania przez nie statusu autonomicznej subdyscypliny w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Wyjaśnia przy tym zarówno przyczyny skutkującego wspomnia ną "emancypacją" rozszerzenia zakresu badań nad bezpieczeństwem, jak i charakteryzuje główne powstałe wówczas szkoły badawcze w ramach security studies. Omawiając obecny stan badań nad bezpieczeństwem, autor ukazuje, iż postęp przemian zapoczątkowanych w ramach studiów nad bezpieczeństwem wraz z końcem "zimnej wojny" zwiększa odmienność ich zakresu badań względem nauki o stosunkach międzynarodowych, przede wszystkim przez wzrost ich koncentracji na pozamilitarnych aspektach badanej problematyki, mniej ściśle podlegających prawidłowościom stosunków międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęca przy tym następstwom ciągłego rozszerzania (na nowe sektory życia społecznego) i pogłębiania pojęcia bezpieczeństwa (uznawania innych niż państwo podmiotów za jego obiekty), koncentracji badań w ramach studiów nad bezpieczeństwem na procesie sekurytyzacji oraz wpływowi zmian rzeczywistości międzynarodowej i wzrostu w jej ramach znaczenia zagrożeń i wyzwań o charakterze pozamilitarnym i wewnętrznym. Oddziaływanie tych trendów na zakres studiów nad bezpieczeństwem może już obecnie rodzić pytania o zasadność dalszego uznawania ich za subdyscyplinę nauki o stosunkach międzynarodowych. Autor sceptycznie odnosi się jednak do prób ich ujmowania jako odrębnej dyscypliny (sekurytologii), opowiadając się za utrzymaniem dotychczasowego postrzegania relacji między badaniami nad bezpieczeństwem a nauką o stosunkach międzynarodowych, choć z większą świadomością specyfiki i odrębności tej pierwszej subdyscypliny. (abstrakt oryginalny)

Development of security studies as a scientific discipline is characterized by paradoxes. Although their main topic - security - is definitely one of the most fundamental issues for studies of international relations (IR), as well as of political or even social science in general, in their contemporary form, as signifi cantly distinct field of scientific research, security studies have been functioning for not much more than two decades. Moreover, although some form of scientific refl ection on security and issues connected with that term had been present within the framework of IR during the Cold War, that is the period when the threat of nuclear annihilation had constituted "clear and present danger", the most intensive development and quick evolution of security studies started exactly at this moment in the world history, when on global scale, and particularly in case of Euro-Atlantic region (including the West - "motherland" of IR and security studies as science), the level of instability and probability of major interstate war has radically decreased. In addition, while commonly recognized as a subfield of IR, currently the scope of research within security studies has been expanding to areas and spheres at least not obviously linked to international relations and sometimes simply of purely domestic nature. Undoubtedly, such accumulation of paradoxes could form an interesting, but also complicated puzzle. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Buzan & L. Hansen and S.E. Miller in the special section on The Evolution of International Security Studies, "Security Dialogue" 2010, vol. 41, no. 6.
 2. B. Buzan, J. de Wilde, O. Weaver, Security. A New Framework for Analysis, Boulder 1997.
 3. B. Buzan, L. Hansen, The Evolution of International Security Studies, Cambridge-New York 2009
 4. B. Buzan, L. Hansen, The Evolution of International Security Studies, Cambridge 2009
 5. C. B. Brodie, Strategy as a Science, "World Politics" 1949, vol. 1, no. 4.
 6. C. Gray, Modern Strategy, Oxford-New York 1999; B.H. Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, London 1967
 7. D. A. Baldwin, Security Studies and the End of the Cold War, "World Politics" 1996, vol. 48, no. 1
 8. D.A. Baldwin, National Security as an Ambiguous Symbol, "Political Science Quarterly" 1952, vol. 67, no. 4.
 9. D.A. Baldwin, The Concept of Security, "Review of International Studies" 1997, no. 23
 10. E. Rotschild, What is Security, "Daedalus" 1995, vol. 124, no. 3.
 11. Internal Security, Special Eurobarometer 371, European Commission, November 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_371_en.pdf.
 12. J. Baylis, Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies, Oxford-New York 2007
 13. J.J. Wirtz, A New Agenda for Security and Strategy, in: J. Baylis, Strategy in the Contemporary., p. 341-353.
 14. K. Krause, M.C. Williams, Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods, "Mershon International Studies Review" 1996, no. 40
 15. L.F. Korzeniowski, Securitology in the Process of Becoming a Science, "Obrana A Strategic/Defense and Strategy" 2008, no. 1;
 16. M. Gillespie, Shifting Securities: News Cultures, Multicultural Society and Legitimacy (Symposium), "Ethnopolitics" 2010, vol. 9, no. 2.
 17. N. Glover, Does Security Exist Outside of the Speech Act?, e-International Relations website, 9 October 2011, available at: www.e-ir.info/2011/10/09/does-security- exist-outside-of-the-speech-act/.
 18. O.F. Knudsen, Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization, "Security Dialogue" 2001, vol. 32, no. 3.
 19. P. Bilgin, Thinking Past "Western" IR?, "Third World Quarterly" 2008, vol. 29, no. 1.
 20. R. Taureck, Securitisation Theory - The Story so far: Theoretical Inheritance and What it Means to be a Post-structural Realist, Paper presented at the 4th annual CEEISA convention, University of Tartu, 25-27 June 2006.
 21. R. Ullman, Redefining Security, "International Security" 1983, vol. 8, no. 1;
 22. R.K. Betts, Should Strategic Studies Survive?, "World Politics" 1997, vol. 50, no. 1
 23. R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence, Boston 1977.
 24. S. Smith, The Increasing Insecurity of Security Studies: Conceptualizing Security in the Last Twenty Years, "Contemporary Security Policy" 1999, vol. 20, no. 3
 25. S. Walt, The Renaissance of Security Studies, "International Studies Quarterly" 1991, vol. 35, no. 2.
 26. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, http://www.bbn.gov.pl/pl/publikacje-i-dokumenty/dokumenty/1144,Strategia-Bezpieczenstwa-Narodowego-RP.html (in Polish).
 27. Z. Kriz, M. Mares, P. Suchy, Securitology: Pseudoscience, no Metascience, "Obrana A Strategic/Defense and Strategy" 2007, no. 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu