BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olejniczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu działalnością logistyczną w polskim sektorze produkcji żywności
The Role of Modern Information Technologies in Logistic Activity Management in Polish Food Production Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 139-145, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze, Logistyka transportu, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zarządzanie logistyczne
Agricultural and food processing, Transport logistics, Information and Communication Technology (ICT), Logistic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu jakości wspomagania informatycznego w przedsiębiorstwach produkujących żywność na pozycję w branży pod kątem różnych obszarów działalności logistycznej. Dane źródłowe pochodziły z ankiet, na które odpowiedziało 511 przedsiębiorstw. W badaniach uwzględniono cztery kategorie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz sześć branż ich funkcjonowania: mięsną, owocowo-warzywną, mleczarską, zbożowo-skrobiową, piekarską oraz wyrobów spożywczych. Wyniki badań wskazują na istnienie zależności, zgodnie z którą wyższa jakość wspomagania informatycznego przekłada się na lepszą pozycję rynkową, niemniej zróżnicowanie było duże, zarówno w grupach pod względem wielkości zatrudnienia, jak i pomiędzy badanymi branżami. W odniesieniu do gospodarki magazynowej oraz logistyki zwrotnej i opakowań stwierdzono prawidłowość, zgodnie z którą wspomniana zależność jest silniejsza w wyższych kategoriach zatrudnienia. Ze względu na podział branżowy zależność ta jest najsilniejsza w branży mięsnej i zbożowo-skrobiowej. (abstrakt oryginalny)

At work shows the results of studies on the assessment of the impact of computer-aided quality in enterprises producing food industry position for different areas of logistics activities. The source data came from questionnaires, which responded 511 enterprises. In the study includes four size categories of employment in enterprises and six lines of their operation: meat industry, fruit and vegetables sector, dairy industry, grain industry, bakery industry and food products. A selection of these industries was caused by the desire to ensure in all tested categories of businesses responding to the survey. Test results indicate the existence of dependency, according to which the higher quality it support translates to a better market position, but differentiation is quite large in both employment size groups, and between examinees industries. With regard to inventory management and logistics return and stated that, in accordance with which this dependency is growing stronger in the higher categories of employment. Taking into account the distribution of the industry, this relationship is the strongest in the meat and grain industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Guilford J.P. 1964: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
 2. Helo P., Szekely B. 2005: Logistics information systems: An analysis of software solutions for supply chain co-ordination. Industrial Management and Data Systems, Vol.105, No. 1, s. 5-18.
 3. Hughes J., Kaplan J. 2009: Where IT Infrastructure and Business Strategy Meet. McKinsley Quarterly, 05/2009, http://www.mckinsey.com, dostęp 31.05.2009.
 4. ICT and e-Business in the Food and Beverages Industry. ICT Adoption and e-Business Activity in 2006. eBusiness W@tch Report, European Comission, http://ebusiness-watch.org, dostęp 15.12.2006.
 5. Jałowiecki P. 2012a: Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Logistyka, 6, s. 477-485.
 6. Jałowiecki P. 2012b: Technologie zarządzania informacją w polskich przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, Logistyka, 6, s. 465-476.
 7. Jałowiecki P., Orłowski A., Woźniakowski T. 2011: Computer Aided Logistic Activities in Polish Agrobusiness Companie, [W:] P. Jałowiecki, A. Orłowski (red.), Information Systems in Management, 10, Computer Aided Logistics, WULS Press, Warsaw, s. 36-45.
 8. Ketikidis P.H., Koh S.C.L., Dimitriadis N., Gunasekaran A., Kehajova M. 2008: The use of information systems for logistics and supply chain management in South East Europe: Current status and future direction, Omega, The International Journal of Management Science, Vol. 36, No. 4, s. 592-599.
 9. Mangina E., Vlachos I. 2005: The changing role of information technology in food and beverage logistics management: beverage network optimization using intelligent agent technology, Journal of Food Engineering, 70, s. 403-420.
 10. Smith H.A., McKeen J.D., Singh D. 2007: Developing Information Technology for Business Value, Journal of Information Technology Management, Vol. 18, No. 1, s. 49-58.
 11. Thakur M., Hurburgh C. 2009: Framework for implementing traceability system in the bulk grain supply chain, Journal of Food Engineering, 95, s. 617-626.
 12. Weiss J.W., Anderson D. 2004: Aligning Technology and Business Strategy: Issues and Frameworks, a Field Study of 15 Companies, System Sciences, Procedings of the 37th Annual Hawaii Conference on System Sciences, s. 1-10.
 13. Wicki L., Jałowiecki P. 2010: Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka, 3, s. 1-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu