BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Janusz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Bieńkowski Jerzy (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Holka Małgorzata (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Dąbrowicz Radosław (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym
Changes in Productivity of Polish Agriculture in Spatial Approach after Accession to the Europe Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 146-151, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Efektywność produkcji, Zróżnicowanie regionalne
Agriculture, Sustainable agriculture, Production effectiveness, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań było określenie zakresu zmian i przestrzennego rozkładu produkcyjności rolnictwa w Polsce w latach 2004-2010. Analizy i oceny produkcyjności dokonano za pomocą indeksu Malmquista i metody DEA (Data Envelopment Analysis) - modelu ukierunkowanego na zwiększenie efektów. Badania wykazały wzrost ogólnej produkcyjności w latach 2004-2006 i jej systematyczny spadek do końca okresu objętego badaniami - 2010 r. Przyczyną spadku było głównie obniżenie wskaźnika zmiany efektywności, co oznacza, że rolnictwo nie osiągało należytych efektów z ponoszonych nakładów. Wyniki wykazały duże zróżnicowanie przestrzenne. W 10 województwach nastąpił wzrost indeksu produkcyjności (średniorocznie o 2,44%), w tym tylko w 3 województwach dzięki jednoczesnemu przyrostowi wskaźnika zmiany efektywności i zmiany technicznej. W 6 województwach nastąpił spadek produkcyjności (średniorocznie o 0,99%), w tym w 3 województwach przez jednoczesny spadek wskaźnika zmiany efektywności i zmiany technicznej. Na wyniki produkcyjności nie miała wpływu struktura obszarowa gospodarstw w województwach. Spadek produkcyjności obniża konkurencyjność polskiego rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to examined termine theed range of changes and spatial variation in productivity of Polish agriculture, during the period 2004-2010.Analysis and assessment of productivity were performed using, by the Malmquist index and by developed for this purpose DEA (Data Envelopment Analysis) model - the output-oriented DEA model. The results showed an increase in the overall productivity in 2004-2006 and then its systematic decline until the end of the study - 2010. The decrease was mainly caused by a reduction of the efficiency change indicator, which means that agriculture did not achieve the desired effects from the outlays. The results showed large spatial variation. ns. Productivity index increased in ten provinces (2,44% average per year), but only in three provinces due to the simultaneous goins in the efficiency and technical changes. In six provinces the productivity decreased (0,99% average per year),, including three provinces which experienced simultaneous decrease in the efficiency change and technical change. The productivity results were not influenced by the area structure of farms in the province. The productivity decrease may effect the competitiveness of Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2002: Analiza zmian produkcyjności gospodarstw rolnych za pomocą indeksu Malmquista, Post. Nauk Rol., nr 5, s. 3-17.
 2. Bieńkowski J., Jankowiak J., Sadowski A. 2008: Regionalne zróżnicowanie poziomu zrównoważenia rozwoju rolnictwa (na podstawie analizy modelowej i indeksu syntetycznego), Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 2, s. 22-27.
 3. Bieńkowski J., Jankowiak J., Osuch D., Goraj L., Marcinkowski J. 2012: Zmiany ogólnej produkcyjności głównych typów rolniczych gospodarstw w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, s. 51-55.
 4. Jankowiak J., Bieńkowski J., Sadowski A. 2006: Regionalne zróżnicowanie potencjału produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa na tle struktury agrarnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, s. 328-334.
 5. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2001: Zastosowanie metody nieparametrycznej DEA w analizie i ocenie efektywności produkcji roślinnej gospodarstw, Post. Nauk Rol., Nr 1, s. 17-30.
 6. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2010: Syntetyczna ocena stanu zrównoważenia produkcyjnego, środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa w skali gospodarstwa i regionu, [W:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 93-112.
 7. Färe R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z. 1994: Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Inustrialized Countries, The American Economic Review, 84, s. 66-83.
 8. Floriańczyk Z. 2008: Produkcyjność polskiego rolnictwa w pierwszych latach członkowstwa w UE na tle wybranych krajów europejskich, [W:] Z. Floriańczyk (red.), Zagadnienia produktywności regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, nr 114, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-22.
 9. Harasim A. 2006: Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [W:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, z. 3, IUNG-PIB, Puławy, s. 61-69.
 10. Krasowicz S. 2011: Zasady oceny regionalnego zróżnicowania produkcji rolniczej w Polsce, Materiały szkoleniowe, nr 96, IUNG-PIB, Puławy, s. 36.
 11. Krasowicz S. 2008: Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie po integracji z Unia Europejską, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 95, z. 3/4, s. 22-37.
 12. Krasowicz S. 2009: W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone, [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, I Kongres Nauk Rolniczych, MRiRW, IUNG-PIB, PIW-PIB, Puławy, s. 21-38.
 13. Mierosławska A. 2004: Zmiany w regionalnym potencjale produkcyjnym rolnictwa w latach 1996-2002, Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy, 494, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 35.
 14. Rocznik statystyczny województw. 2005-2011: GUS, Warszawa.
 15. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2005-2011: GUS, Warszawa.
 16. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2005-2011: GUS, Warszawa.
 17. Woś A. 2000: Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, Studia i Monografie, nr 100, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 46.
 18. Zegar J.S. 2005: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, [W:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Program wieloletni 2005-2009, Raport nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 15.
 19. Zegar J.S. 2012: Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego we współczesnym świecie, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 131-189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu