BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
Selected Aspects of Organic Food Marketing on the Farms in the Lublin Voivodeship
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 229-240, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja produktu, Produkty ekologiczne, Marketing produktów żywnościowych, Gospodarstwa rolne, Żywność ekologiczna
Product distribution, Ecological product, Marketing of food products, Arable farm, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania była analiza stopnia wykorzystania wybranych elementów marketingu mix przez producentów żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. Dla realizacji powyższego celu przeprowadzono badania ankietowe na grupie 30 producentów żywności ekologicznej z terenu województwa lubelskiego. Dobór próby do badań był doborem celowym. Badani respondenci znaleźli się w grupie producentów żywności ekologicznej zarejestrowanych na stronie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Rejestr ten jest wykazem producentów z Lubelszczyzny, którzy posiadają certyfikat i przysłali swoje zgłoszenie do LODR. Przeprowadzona analiza oraz uzyskane wyniki badań wskazują, iż badani rolnicy oczekują pomocy w odniesieniu do podejmowania działań z zakresu promocji, dystrybucji ze strony organizacji i instytucji wspierających rozwój produkcji ekologicznej. Oczekują również pomocy w ograniczaniu kosztów związanych z podejmowaną produkcją ekologiczną, które są wyższe w porównaniu z produkcją tradycyjną. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to analyse the use activities of selected elements of marketing mix by organic producers on farms in the Lubelskie Voivodeship. For that purpose, a survey was conducted on a group of 30 producers of organic food from the Lubelskie Voivodeship. Selection of the sample for testing was a deliberate choice. The respondents were among organic producers registered in the Lublin Agricultural Advisory Centre in Końskowola. This register is a list of certified producers from the area of Lublin who have demonstrated activity and sent their applications to the Centre. The conducted analysis and the obtained results indicate that respondent farmers expect aid for taking action in the field of promotion and distribution from organisations and institutions supporting development of organic production. They also expect help in reducing costs related to their organic production, as they are higher than in the case of traditional production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudek A., 2012. Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji. J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 33-44.
 2. https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2013/BRE/liczba%20producentow%202012.pdf [dostęp: 03.2014].
 3. Kasztelan A., 2010. Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji. Probl. Ekorozw. 5, 2, 77-86.
 4. Kayryakov N., 2010. Development of organic farming in Bulgaria. Trakia Journal of Sciences 8, Suppl. 3, Trakia University, za http://www.ifoam.org/2010 [dostęp: 03.2014].
 5. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002. Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
 6. Kożuch A., 2010. Rewitalizacja a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Zarządz. Publ. 1-2(9-10), Zesz. Nauk. ISP UJ, 77-90.
 7. Kurdyś-Kujawska A., Oleńczuk-Paszel A., 2013. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 2(28), 151.
 8. Łuczka-Bakuła W., 2013. Development of organic farming vs the support from the RDP 2004-2006 (Rural Development Programme) and RDP 2007-2013.J. Agribus. Rural Dev. 4(30), 161-175.
 9. Marketing ekologiczny. 2009. Red. S. Zaremba-Warnke. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Niezgoda D., 2008. Metodologiczne aspekty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 302-311.
 11. Pilarczyk B., Nestorowicz R., 2010. Marketing ekologiczny produktów żywnościowych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 12. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. 2013. Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
 13. Pudełkiewicz E., 2011. Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 5(54), 115-130.
 14. Richards T.J., 2011. The economics of the organic food system: discussion. Am. J. Agric. Econ. is the property of Agric. Appl. Econ. Assoc. 94(2), 322-323.
 15. Rosca M.I., Tanase L.D., Morar M.G, 2012. Small farmers from rural areas attitude on organic food. Ann. Univ. Oradea, Econ. Sci. Ser. July 1, 1209-1214.
 16. Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 VI 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej. (1991). Dz. Urz. WE, 198.
 17. Sieńko B., 2001. Sposoby zwiększania efektywności gospodarstw ekologicznych. W: Ekonomia a zrównoważony rozwój. Tom 2. Red. F. Piontek. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 18. Sztucki T., 1998. Encyklopedia marketingu. Placet, Warszawa.
 19. Szymona J., 2013. Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie Ekspertyzy, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 20. Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (2001). Dz.U. nr 38, poz. 452.
 21. Wesołowska M., 2010. Rozwój wybranych gmin przygranicznych województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych i dokumentów strategicznych. Probl. Ekol. Krajobr. 26, 87-96
 22. Wiktor J.W., 1996. Promocja. W: Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków.
 23. Wrzaszcz W., Zegar J.S., 2014. Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010. Zag. Ekon. Roln. 2(339), 39-58.
 24. www.arimr.gov.pl [dostęp: 03.2014].
 25. Zuba M., 2011. Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. Zesz. Nauk. WSEI ser. Ekonomia 3, 261-288.
 26. Żakowska-Biemans S., 2011. Polish consumer food choices and beliefs about organic food. Brit. Food J. 1, 113, 122-137.
 27. Żurawik B., Żurawik W., 1996. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu