BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoluk-Sikorska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Jabłońska-Porzuczek Lidia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego
Selected Issues of Competitiveness Potential of Fruit and Vegetable Processing Companies Located in the Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 253-261, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa, Przetwórstwo owocowo-warzywne
Enterprise finance, Enterprise competitiveness, Company development strategy, Enterprise resources, Fruit and vegetables processing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących potencjału i strategii konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zasobów produkcyjnych, systemu zarządzania oraz przyjętych strategii rozwoju. Na podstawie oceny sytuacji finansowej badanych firm stwierdzono, że charakteryzują się silną pozycją na rynku krajowym. Przedsiębiorstwa bardzo wysoko oceniają potencjał konkurencyjności, a w szczególności zasoby ludzkie i związane z nim umiejętności zarządcze. Ponadto większość przedsiębiorstw wysoko lub bardzo wysoko ocenia wykorzystanie strategii sterowania jakością oraz strategii specjalizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses results of the research concerning potential and strategy of competitiveness of companies of fruit and vegetable processing industry located in the Wielkopolskie voivodeship. Special attention was paid to the assessment of the companies' financial situation, their production resources, management system and adopted development strategies. The investigated companies are characterised by strong domestic market position, which is mainly results of the assessment of their financial situation. They asses competitiveness potential very high, particularly human resources and related with them management skills. Furthermore, most of the companies assess the use of strategy of quality control and specialisation strategy as high or very high. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filip P., Sowa B., 2008. Konkurencja podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki światowej. W: Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. TNOiK, Rzeszów, 61-72.
 2. Gorynia M., 2002. Wzorce zachowania się przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. W: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 48-68.
 3. Gorynia M., 2009. Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym. W: Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Red. M. Gorynia, E. Łaźniewska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 67-99.
 4. Janiuk I., 2004. Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej. Difin, Warszawa.
 5. Kusa R., Peszko A., 2004. Koncepcja badań konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Prace Naukowe/Komitet Nauk i Organizacji PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce, 487-495.
 6. Makarski S., 2011. Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt nr 19. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 397-407.
 7. Pierścionek Z., 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 8. Porter M.E., 2006. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 9. Smolarek M., 2008. Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Humanitas 1, 53-68.
 10. Stankiewicz M.J., 2000. Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gosp. Narod. 7-8, 95-109.
 11. Stankiewicz M.J., 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń.
 12. Walczak W., 2010. Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor 5(37), 5-12.
 13. Wiśniewska J., 2012. Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku krajowego i zagranicznego. Hand. Wewn. 6, 30-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu