BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Golisz Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Tucki Karol (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Borowski Piotr (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Perspectives of Biofuel Sector Development in Poland in Comparison to CO2 Emission Standards
Perspektywy rozwoju sektora biopaliw w Polsce na tle norm emisji CO2
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 299-311, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Emisja zanieczyszczeń, Emisja gazów
Biofuels, Pollution emission, Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Biopaliwa transportowe należą do sektora funkcjonującego w zmiennym otoczeniu globalnym (makro). Do końca 2010 roku Unia Europejska promowała produkcję i rozwój roślinnych biopaliw transportowych jako sposobu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (nieobligatoryjna Dyrektywa 2003/30/EC, ze wskaźnikiem 5,75% udziału energetycznego biokomponentów w 2010 roku, osiągniętym w około 80%). Obecnie promuje się biokomponenty o wysokiej redukcji emisji CO2 i biopaliwa produkowane z roślin niejadalnych i surowców odpadowych. Kolejna Dyrektywa 2009/28/EC, obowiązująca od początku 2011 roku, nałożyła na wszystkie podmioty uczestniczące w cyklu produkcji biopaliw i biopłynów obligatoryjny obowiązek spełnienia kryteriów zrównoważonej produkcji, w tym redukcji emisji CO2 do wartości co najmniej progowych (np. min. 50% redukcji w 2017 roku). W artykule przedstawiono (na tle międzynarodowych uwarunkowań prawnych) metodę oceny redukcji CO2 - kalkulator BIOGRACE 4 i wartość redukcji emisji CO2 w pięciu zakładach produkujących biopaliwa trzema metodami. (abstrakt oryginalny)

Biofuels for transport belong to a sector, which functions in a volatile global environment (macro). Until the end of 2010, European Union had promoted the production and development of vegetable based biofuels for transport as a way to reduce the emission of greenhouse gases (nonobligatory Directive 2003/30/EC, with indicator of replacing 5.75% of all transport fossil fuels with biofuels in 2010, reached in about 80%). Currently, bio-components with high CO2 emission reduction and biofuels produced from inedible plants and raw material waste are being promoted. The Directive 2009/28/EC, which has been in force since 2011, has imposed mandatory obligation on all subjects, who participate in the cycle of biofuels and bioliquid production, to fulfill criteria of sustainable production, including CO2 emission reduction to at least the threshold level (e.g. at least 50% reduction by 2017). In the article, rating method for CO2 reduction in the international law setting have been presented - BIOGRACE 4 calculator and value of CO2 emission reduction in five plants, where biofuels are produced with use of three methods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski P., Gawron J., Golisz E., Kupczyk A., Piechocki J., Powałka M., Redlarski G., Samson-Bręk I., Sikora M., Szwarc M., Tucki K., 2014. Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa.
  2. Brennan L., Owende P., 2010. Biofuels from microalgae - A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renew. Sust. Energ. Rev. 14, 559.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. 2003. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 123/42 z 17.05.2003 r.
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 2009. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16 z dn. 5.06.2009 r.
  5. Faber A., 2011. Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O), dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.
  6. Hoffert M.I., Caldeira K., Jain A.K., Haites E.F., Harvey L.D.D., Potter S.D., Schlesinger M.E., Schneider S.H., Watts R.G., Wigley T.M.L, Wuebbles D.J., 1998. Energy implications of future stabilization of atmospheric CO2 content. Nature 395, 881-884.
  7. Merkisz J., Kozak M., 2007. Biopaliwa do samochodowych silników spalinowych. W: Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa - szanse i problemy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 178-183.
  8. Moore A., 2008. Biofuels are dead: long live biofuels(?) - part one. New Biotechnol. 25(1), 6-12.
  9. United Nations framework convention on climate change. 1992. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf [access: 5.01.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu