BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dżuryk Andrzej (Uniwersytet Gdański, doktorant; Société Générale S.A. Oddział w Polsce)
Tytuł
Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności sektora finansowego w Polsce
The Role of Covered Bonds in Increasing Financial Sector Stability in Poland
Źródło
Bezpieczny Bank, 2014, nr 3 (56), s. 98-111, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Ryzyko systemowe, Listy zastawne, Płynność finansowa, Regulacje prawne
Banking sector, Systemic risk, Mortgage bond, Financial liquidity, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strukturalna luka płynności stanowi najpoważniejsze ryzyko systemowe polskiego sektora bankowego. Jej źródło leży w tym, że kredyty długoterminowe, a głównie mieszkaniowe, są finansowane przez krótkoterminowe depozyty oraz tzw. osady na rachunkach bieżących. Kluczowym narzędziem do rozwiązania tego problemu mogą być listy zastawne, które są rodzajem wysoko zabezpieczonej obligacji emitowanej przez banki hipoteczne. Obecnie, głównie ze względu na niską atrakcyjność ekonomiczną tego rozwiązania przy istniejących regulacjach prawnych, na polskim rynku finansowym działają jedynie dwa banki hipoteczne: BRE Hipoteczny i Pekao Hipoteczny, a udział listów zastawnych w finansowaniu kredytów hipotecznych jest marginalny1. W niniejszym artykule przedstawiono sytuację płynnościową polskiego systemu bankowego, międzynarodowe regulacje prawne rynku listów zastawnych oraz rekomendacje dla rozwoju tego rynku w Polsce. (fragment tekstu)

The structural liquidity gap constitutes the most serious systemic risk in Polish banking market. Long term loans, and particularly mortgage loans, are financed by short term deposits. The key instrument to help solve this problem could be covered bonds, which are a type of well collateralized bond issued by mortgage banks. Presently, mainly due to weak economics under the current regulations, there are just two mortgage banks in Poland, and the share of covered bonds in financing mortgage loans is marginal. This article describes recommendations to develop covered bonds to increase the stability of the Polish financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Golin J. (red.), Covered Bonds: Beyond Pfandbriefe: Innovations, Investment and Structured Alternatives, Euromoney Institutional Investor Plc, London 2006.
 2. Kälberer W (red.), 2013 ECBC European Covered Bond Fact Book, http://ecbc.hypo.org/ Content/default.asp?PageID=501 (dostęp: 12.07.2014).
 3. O'Shields R.T., Reforming America's Mortgage Market: What Comes after Fannie Mae and Freddie Mac?, "North Carolina Banking Institute Journal", Vol. 16, 2012.
 4. Papież R., Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego, "Zeszyty Naukowe" nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2012.
 5. Stöcker O.M., Modele Covered Bonds w Europie, "Finansowanie Nieruchomości", marzec 2012 r.
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov. pl/lista/1/projekt/199050 (dostęp: 9.09.2014).
 7. European Mortgage Federation, http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=414 (dostęp: 11.07.2014).
 8. Europejski Kongres Finansowy, Sopot 2011, http://www.efcongress.com/pl/rekomenda- cja-3 (dostęp: 12.07.2014).
 9. Europejski Kongres Finansowy, Sopot 2014, http://www.efcongress.com/sites/default/ files/ekf_czerwiec_v2_format4.pdf (dostęp: 16.07.2014).
 10. Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_26 _08_2014.html (dostęp: 08.09.2014).
 11. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa 2013, http://kbd.projektekf.pl/sites/default/ files/prezentacje/KBD%20Tezy%20v8.pdf (dostęp: 12.07.2014).
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), Dz.Urz. UE L 302/63.
 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/ WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV), Dz.Urz. UE z 27 czerwca 2013 r.
 14. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 1995, nr 83 poz. 420 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu