BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czachor Gabriel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bohdziewicz Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Metodologiczne aspekty pomiaru twardości ziarniaka kukurydzy
Methodological aspects of measuring hardness of maize caryopsis
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 53-62, rys., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Badania właściwości fizycznych, Rolnictwo
Corn, Physical properties research, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy opisano modyfikowaną metodę pomiaru twardości wybranych fragmentów ziarniaka kukurydzy oznaczoną jako HVR. Istotą tej metody jest test realizowany na maszynie typu Instron z wykorzystaniem wgłębnika Vickersa. Test składa się z czterech następujących po sobie faz z uwzględnieniem opróżnionej sprężystej reakcji tkanki. Badano twardość skrajnych ze względu na cechy mechaniczne elementów budowy ziarniaka kukurydzy odmiany Labor, tj. okrywę owocowo-nasienną i zarodek. Na podstawie przeprowadzonych badań optymalizowano parametry testu z uwzględnieniem zróżnicowania anatomicznego i morfologicznego badanego obiektu. Ustalono następujące optymalne parametry testu: obciążenie zasadnicze 10 N, czas trwania fazy pełzania 300 s a czas fazy relaksacji 30 s.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a modified method of measuring hardness of maize caryopsis marked as HVR. The essence of this method is a test carried out on the machine of Instron type with the use of Vickers microindenter. The test consists of four subsequent stages including an emptied elastic reaction of tissue. Hardness of border elements of caryopis structure of Labor maize, on account of mechanical properties that is fruit-seed coat and a seed was tested. Based on the research, which was carried out, parameters of the test were optimized including anatomical and morphological diversity of the tested object. The following optimal parameters of the test were determined: basic load of 10 N, duration of creeping stage 300 s and relaxation stage time 30 s.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharski, (2004). Inżynieria materiałowa, stal. Warszawa, WNT, ISDN 83-204-2995-1.
 2. Czachor, G. (2009). Modelowanie przebiegu pełzanie drewna buka. Weryfikacja przydatności modeli reologicznych. Acta Agrophysica, vol. 13(3), 615-626.
 3. Czachor, G. (2010). Modele relaksacji naprężeń w płytach pilśniowych zawierających komponent słomy. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 105-114.
 4. Frączek, J. i inni. (2003). Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyko-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych. Acta Agrophysica, monografia, 92.
 5. Frączek, J.; Hebda, T.; Ślipek, Z.; Kurpaska, S. (2005). Effect of seed coat thickness on seed hardness. Canadian Biosystems Engineering, 47, 4.1-4.5.
 6. Grundas, S. (2004). Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej. Acta Agrophysica, 102(2). Monografia.
 7. Katarzyński, S.; Kocańda, S.; Zakrzewski, M. (1967). Badanie własności mechanicznychmetali. WNT, Warszawa.
 8. Laskowski J., Janiak G., Dziki D. (1999). Badania twardości pszenicy różnymi metodami pomiarowymi . Inżynieria Rolnicza, 4; 83- 88.
 9. Romański, L.; Niemiec, A. (2002). Metoda określania twardości ziarna. Inżynieria Rolnicza, 5: 259-265.
 10. Żukowski, P.; Karwat, C.; Liśkiewicz, J. Sposób pomiaru twardości metali. Zgłosz. P. 330439 z 18.12.1998. Opubl. BUP 13/2000.
 11. PN-EN ISO 6508-1:2002. Metale. Pomiar twardości sposobem Rockwella. Metodyka badań.
 12. PN-EN ISO 6507-1:1999. Metale. Pomiar twardości sposobem Vickersa. Metodyka badań.
 13. PN-EN ISO 6506-1:2002. Metale. Pomiar twardości sposobem Brinella. Metodyka badań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu