BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza rozwoju gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego
The Multidimensional Analysis of Development of the Spatial Economy on the Rural Areas of West Pomeranian
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 196-201, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Obszary wiejskie, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Spatial economy, Rural areas, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Zachodnie
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zróżnicowania obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego pod względem rozwoju gospodarki przestrzennej. Wykorzystano dane statystyczne GUS oraz krajowe strategie rozwoju kraju. Badania przeprowadzono, stosując wybrane metody statystyczne, m.in. metodę agregacji z unitaryzacją zerowaną oraz analizę skupień metodą k-średnich. Na podstawie otrzymanego wskaźnika syntetycznego stwierdzono, że występuje znaczne zróżnicowanie powiatów, ale nie ma koncentracji geograficznej tych zjawisk. Analiza skupień wykazała brak istotnych zmian w poszczególnych elementach gospodarki przestrzennej dla prawie wszystkich powiatów (z wyjątkiem białogardzkiego), co świadczy o istnieniu względnie stałej struktury zróżnicowania regionu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper was research the differentiation of rural areas the West Pomeranian from the point of view of development of spatial economy. In the research are used statistical data of the Central Statistical Office and national strategies of the country development. The basic objects of the comparative multidimensional analysis are districts of the West Pomeranian province. The research are carried out applying selected methods statistic such as: the aggregate method with zero unitarisation and the cluster analysis with the k-mean method. Based on received the synthetic index of development level they stated that considerable diversifying districts, but the lack of concentration were appearing geographical of these phenomena. The cluster analysis showed the lack of substantial changes in particular elements of the spatial development for almost all districts (with the exception Białogard) what is attesting to existing comparatively of permanent structure of diversifying the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2009: Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
  2. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030, 2012: Monitor Polski, poz. 252.
  3. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa, s. 79.
  4. Młodak A. 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  5. Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. 2007: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 44-46. www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/spojnosc_terytorialna/Documents/ST_publ.pdf, 12.03.2013 r.
  6. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, 2002: Szczecin, s. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu