BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazak Jan (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Pilawka Tomasz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Convergence of the Socio-Economic Development Level of Rural and Semi-Urban Communes in Lower Silesia
Konwergencja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 202-207, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Konwergencja gospodarcza, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural areas, Economic convergence, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
Badania oparto na wnioskach płynących z przyjętej pod koniec 2012 r. Strategii Rozwoju Kraju 2020, w zakresie równoważenia rozwoju oraz integracji przestrzennej regionów. Dokonano oceny tendencji zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim oraz przełożenia się tych zmian na konwergencję lub dywergencję regionu. Celem badań było określenie czy w województwie dolnośląskim nastąpiły procesy redukowania czy wzrostu zróżnicowania pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Do wyznaczenia poziomu rozwoju badanych gmin wykorzystano miarę Hellwiga [1968], natomiast źródłem materiałów były dane Banku Danych Lokalnych GUS. W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że pomimo nowych narzędzi i instrumentów rozwoju lokalnego, mających na celu konwergencję przestrzenną w latach 2002-2010 nie doszło do konwergencji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim. (abstrakt oryginalny)

The study was based on the conclusions about sustainable development and the spatial integration of the regions from the National Development Strategy 2020. The document was adopted at the end of 2012. The assessment of trends in the level of socio-economic development of rural and semi-urban areas in Lower Silesia was a basis to check if the convergence or divergence of the region appeared. The aim of the research is to determine whether the processes of reducing or increasing diversity of socio-economic development of rural and semi-urban areas occurred in Lower Silesia. To determine the level of socio-economic development of the communes Hellwig's measure was used [1968]. The data source was Local Data Bank of Main Statistical Office. The results of the analysis allow to assume that in spite of new tools and instruments of local development, aimed at spatial convergence, between 2002 and 2010 there has been no convergence of rural and semi-urban areas in Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 6 December 2006 on principles of development policy, Dz.U. 2006 Nr 226 poz. 1658, ze zm.
 2. Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Rol., seria G. t. 97, z. 4, 9-15.
 3. Bank Danych Lokalnych - GUS 2002, 2010: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 4. Barro R., Sala-i-Martin X. 1992: Convergence. J. Polit. Econ., 100(2), s. 223-251.
 5. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fundand the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.
 6. Czyżewski A., Kułyk P. 2009: Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8, s. 41-51.
 7. Fiedor B., Kociszewski K. 2010: Ekonomia rozwoju, Wyd. UE, Wrocław.
 8. Gierczycka-Bednarek A. 2010: Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice, s. 28-37.
 9. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15.4.1968.
 10. Jabłoński Ł. 2008: Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 13, s. 151-166.
 11. Kurek S. 2010: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 16, s. 87-104.
 12. Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020. M.P. 2012 nr 0, poz. 882.
 13. Wójcik P. 2008: Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(32), s. 41-60.
 14. www.sjp.pwn.pl, dostęp 10.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu