BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka ochrony wód w polskim rolnictwie w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej
Water Protection Policy in Polish Agriculture in the Light of Adjustments to the European Union Requirements
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 213-217, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Ochrona środowiska, Ochrona wód
Sustainable development, Sustainable agriculture, Environmental protection, Protection of waters
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań było określenie, w jakim zakresie wdrożono w polskim rolnictwie działania ochrony wód związane z wymogami UE. Polska wyznaczyła najmniejszą (w stosunku do powierzchni kraju) powierzchnię obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia (OSN) wśród państw członkowskich. Ponadto, krajowe rozwiązania związane z przestrzeganiem zasady crosscompliance nie zapewniają właściwej ochrony wód. Politykę w omawianym obszarze interwencji należy ocenić jako nieskuteczną. Ze względu na silną presję rolnictwa na polepszenie stanu wód (w tym w zakresie wpływu na eutrofizację Morza Bałtyckiego) wskazane jest wyznaczenie OSN na znacznie większym terenie niż dotychczas. Należałoby też wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje obowiązujące na tych obszarach oraz w szerszym zakresie wdrożyć instrumenty ekonomiczne, częściowo rekompensujące wzrost kosztów, który obciążyłby rolników. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to describe in what extent Polish authorities implemented water protection measures in agriculture, related to the EU requirements. Poland designated the smallest (relatively to territory of the country) areas as Nutrient Vulnerable Zones (NVZ) among all the Member States. Furthermore, domestic regulations connected with cross-compliance principle do not ensure adequate protection. Water protection policy in Polish agriculture should be assessed as insufficient. Due to the strong agricultural pressure on water quality (including the impact on Baltic Sea eutrophication), it is desirable to designate much larger area of the NVZ. In addition, more restrictive regulations in these areas should be led in. Consequently, there is also a need for wider implementation of economic instruments, which would allow for partial compensation of the costs incurred by farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski Z. 2012: Gospodarka nawozami naturalnymi w Konwencji Helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego oraz aktach prawa krajowego, [W:] I. Zimoch (red.), Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego, PZITS, Poznań, s. 28.
 2. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 375 31.12.1991.
 3. Environmental Statistics and Accounts in Europe, Eurostat statistical books. 2010: Publication Office of European Union, Luxembourg, s. 249-253.
 4. Europe in figures - Eurostat yearbook 2010. 2010: Publication Office of European Union, Luxembourg, s. 460.
 5. Ochrona środowiska. 2005: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 6. Ochrona środowiska 2012: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 7. Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 2011: IUNG-PIB, Puławy, s. 21-32.
 8. Ocena wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu. 2007: Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen - Nauki przyrodnicze, Alterra, Wageningen, s. 16.
 9. Plan implementacji Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. 2001: MŚ, Warszawa.
 10. Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz. U. L 327, 22.12.2000.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa, 173.
 12. Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report. 2012: European Union, DG Agri, Brussels.
 13. Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033.
 14. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150.
 15. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu