BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kormanek Mariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Duszyński Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Dvořák Jiří (CULS Prague)
Tytuł
Określenie deformacji szlaku zrywkowego wywołanego wielokrotnym przejazdem harwestera gąsienicowego Mht 8002HV
Determination of the skidding road deformation caused by multiple crossings of Mht 8002HV caterpillar harvester
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 139-151, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Degradacja ziemi, Samochody, Przestrzenna analiza degradacji ziemi
Soil degradation, Automobiles, Spatial analysis of soil degradation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy był pomiar deformacji szlaku zrywkowego wywołany jedno, dwu oraz trzykrotnym przejazdem harwestera gąsienicowego Mht 8002HV. Badania wykonano w terenie o pochyleniu poprzecznym (4,5º) oraz wzdłużnym (2,6º) do osi szlaku zrywkowego. Pomiarów dokonano przy użyciu urządzenia do bezkontaktowego, komputerowego odwzorowania powierzchni terenu. Urządzenie działa na zasadzie przemieszczania nad badaną powierzchnią dalmierza laserowego Leica Disto Plus, przy pomocy współrzędnościowego układu sterowanego za pomocą komputera (sterowanie CNC). Na podstawie wyników stwierdzono, iż trzykrotny przejazd harwestera spowodował niewielką deformację szlaku zrywkowego, a niewielkie pochylenie poprzeczne szlaku spowodowało dociążenie gąsienicy i wywołało jej ponad 70% obciążenie ciężarem całkowitym maszyny w środku gąsienicy. Pomimo nierównego obciążenia gąsienic, obliczony teoretycznie średni nacisk jednostkowy na glebę wywierany przez mocniej obciążoną gąsienicę nie przekroczył 70 kPa, zaś zmierzona średnia głębokość koleiny po trzech przejazdach harwestera sięgała 4,8 cm, a dla gąsienicy mniej obciążonej 3,6 cm. Trzy przejazdy maszyny spowodowały odsłonięcie systemów korzeniowych drzew oraz znaczne przemieszczenia fragmentów podłoża.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to measure deformations of the skidding road which were caused by single, double and triple crossings of caterpillar harvester Mht 8002HV.The measurements were carried out on the skidding road with a transverse slope (4.5º) to the axis of the road, and longitudinal (2.6º) to the axis of the skidding road. The measurements were carried out with the use of a device for remote imaging of the land surface. The device operates by moving Leica Disto Plus laser rangefinder over the tested surface with the use of the coordinate system controlled by a computer (CNS control). Based on the results, it was reported that three crossing of a harvester caused slight deformations of the skidding road, and slight transverse declination of the skidding road caused loading of the caterpillar and resulted in its 70% loading with the total weight of the machine in the centre of the caterpillar. Despite irregular loading of caterpillars, theoretically average unit pressure on soil caused by more loaded caterpillar did not exceed 70 kPa. Whereas, average depth of the rut, which was measured, after three crossings of the harvester was 4,8 cm and for the less loaded caterpillar it was 3,6 cm. Three crossing of the machine uncovered the root systems of trees and considerable relocations of the ground fragments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszura reklamowa Mht 8002 HV.
 2. Dajniak, H. (1974). Ciągniki teoria ruchu i konstruowanie. Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 3. Dvořák, J. (2011). The use of harvester technology in production forests. Forestalia, 21, ISBN 978-80-7458-018-5.
 4. Gil, W. (2000). Naziemna zrywka drewna skiderami w ujęciu kodeksu praktyk pozyskaniowych. Sylwan, 144(1), 59-73.
 5. Jakliński, L. (2006). Mechanika układu pojazd- teren w teorii i badaniach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-595-6.
 6. Kormanek, M. (2011). Urządzenie do monitorowania profilu lub powierzchni terenu, zwłaszcza drogi gruntowej. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zgłoszenie wzoru użytkowego nr W-120597.
 7. Kormanek, M.; Gołąb, J. (2013). Określenie deformacji szlaku zrywkowego przy pomocy laserowego urządzenia do pomiaru przekroju lub ukształtowania powierzchni terenu. Inżyniera Rolnicza, 4 (139), T.1, 157-170.
 8. Lukáč, M. (2005). Viacoperačné stroje v lesnom hospodástve, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 80-228-1348-6.
 9. Malík, V,; Dvořák, J. (2007). Harvestorové technologie a vliv na lesní porosty. Folia forestalia Bohemica, Lesnická práce, 5,ISBN 978-80-86386-92-8.
 10. Ulrich, R.; Neruda, J.; Valenta, J. (2003). Wpływ układów jezdnych wybranych maszyn na glebę. Inżynieria Rolnicza, 11(53), 229-235.
 11. Więsik, J. (1996). Możliwości doboru maszyn przyjaznych dla środowiska leśnego. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 1, 13-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu