BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowski Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dobek Tomasz K. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sałagan Patrycja (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza efektywności ekonomicznej alternatywnej technologii uprawy kukurydzy na ziarno z wykorzystaniem glifosatu
Analysis of economic efficiency of alternative technology of corn cultivation for seeds with the use of glyphosate
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 121-128, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Zboża, Badanie efektywności
Economic efficiency, Corn, Research efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dążąc do obniżania kosztów produkcji ogranicza się liczbę stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Rezygnacja z niektórych zabiegów uprawy roli poza niewątpliwymi korzyściami, może powodować większe zachwaszczenie plantacji. Tanią i skuteczną metodą ich zwalczania w uprawie kukurydzy jest przedwschodowe stosowanie glifosatu. W artykule przedstawiono wyniki badań alternatywnej technologii uprawy roli kukurydzy na ziarno z wykorzystaniem herbicydu nieselektywnego w gospodarstwie prowadzącym działalność w warunkach województwa zachodniopomorskiego. Celem badań była analiza opłacalności ekonomicznej produkcji kukurydzy z uproszczoną technologią uprawy roli, z przedwschodowym wykorzystaniem herbicydu totalnego. Zamieszczono wyliczenia bezpośrednich kosztów produkcji kukurydzy na ziarno, z uwzględnieniem kosztów paliwa i smarów, materiałów i surowców, pracy ludzkiej oraz kosztów eksploatacji niezbędnych maszyn, narzędzi rolniczych. Obliczono strukturę kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi rolniczych w rozbiciu na poszczególne zabiegi. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że stosowanie analizowanej technologii jest opłacalne, o czym świadczy uzyskany wskaźnik efektywności ekonomicznej 2,06.(abstrakt oryginalny)

Aiming at lowering the production costs, the number of applied agrotechnical treatments is limited. Giving up some of field treatments, besides undoubted advantages, may cause higher weed infestation of plantations. Applying glyphosate before germination is a cheap and effective method of their control in corn cultivation. The article presents the research results of alternative technology of corn field cultivation for grain with the use of non-selective herbicide in a farm, which carried out activity in conditions of Zachodniopomorskie Voivodeship. The objective of the research was to analyse economic profitability of corn production with a simplified technology of field cultivation with the use of total herbicide before germination. Calculations of direct production costs of corn for grains including costs of fuel and grease, material and raw materials, human labour and costs of exploitation of indispensable machines, agricultural tools were presented. Structures of exploitation costs of machines and agricultural tools per particular treatments were calculated. Based on the obtained results, one may state, that applying the analysed technology is profitable, which is proved by the obtained index of economic efficiency 2.06.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak, J. (red) (1999). Agrotechnologia. Wyd. Naukowe PWN Warszawa - Wrocław, ISBN 83-01-12697-3.
 2. Baza środków ochrony roślin (on-line).Poznań, Instytut Ochrony Roślin, 2013, dostęp 30.10.2013. Pozyskano z: http://www.ior.poznan.pl/baza/.
 3. Blecharczyk, A.; Małecka, I.; Skrzypczak, G. (2004). Wpływ uproszczonej uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy oraz na właściwości gleby. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(1), 157-163.
 4. Dobek, T. K.; Dobek, M. (2008). Efektywność produkcji soi w warunkach polskich. Inżynieria rolnicza, 4(102), 233-240.
 5. Jasińska, Z.; Kotecki, A. (red). (2003). Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. AR we Wrocławiu, T1, ISBN 83-89189-16-X.
 6. Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy. Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Główny Inspektorat, 2009. Pozyskano z: http://piorin.gov.pl.
 7. Muzalewski, A. (2008). Koszty eksploatacji maszyn: wskaźniki eksploatacyjno - ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych, jednostkowe koszty eksploatacji, arkusz kalkulacji kosztów eksploatacji maszyn, dofinansowanie zakupu, a koszty eksploatacji maszyn - PROW 2007-2013. IBMER, Warszawa.
 8. Sekutowski, T. (2011). Chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy - biologia i zwalczanie. Nasza rola, 2 (33), 37-46.
 9. Uprawy rolne 2002. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2003. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 10. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 r. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2012, ISSN 1507-9600. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 11. Woźnica, Z.; Waniorek, W. (2008). Znaczenie kondycjonerów wody dla skuteczności chwastobójczej glifosatu. Progres in Plant Protection/Postęp w Ochronie Roślin, 48(1), 329-335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu