BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej
Labour Productivity in the Agri-Food Sector in the European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 285-291, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Gospodarka żywnościowa, Wydajność pracy, Gospodarka narodowa
Agri-food sector, Food economy, Labour efficiency, National economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań była analiza porównawcza wydajności pracy w gospodarce żywnościowej w krajach UE w 2009 r. Wydajność pracy obliczono odnosząc wartość produkcji globalnej i wartości dodanej brutto na jednego zatrudnionego oraz zmierzono relacje wydajności pracy w gospodarce żywnościowej na tle całej gospodarki narodowej. Głównym materiałem źródłowym były Bilanse przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów UE. Wyniki obliczeń wskazują, że poziom wydajności pracy w gospodarce żywnościowej w krajach UE wykazuje znaczne zróżnicowanie. W krajach zachodniej i północnej Europy poziom tej wydajności wynosił około 160-180. tys. euro i było to prawie piętnastokrotnie więcej niż w Bułgarii i Rumunii. W ogóle w krajach środkowo-wschodniej Europy wydajność pracy w gospodarce żywnościowej jest znacznie niższa niż w krajach UE-15. Spowodowane to było przede wszystkim wadliwością strukturalną, związaną ze zbyt dużymi zasobami pracy w rolnictwie w nowych krajach członkowskich UE. Wpływało to również na trudności w uzyskiwaniu w tych krajach porównywanej wydajności w sektorze rolno-żywnościowym w stosunku do całej gospodarki narodowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was a comparative analysis of labor productivity in the agri-food sector in the European Union countries in 2009. Labour productivity is calculated by referring the global productivity and gross value added per 1 employee and labor relations were measured in the agri-food industry against the background of the entire national economy. The primary source material were input-output table for individual countries of the European Union. The calculation results indicate that the level of labor productivity in the agri-food industry in the EU has significant differences. In the countries of Western and Northern Europe, this performance level was about 160-180 thousand euro and it was almost fifteen more than in Bulgaria and Romania. In all the countries of Central and Eastern European labor productivity in the food industry is much lower than in the EU-15. This is due to a structural defect primarily associated with very large pools of labor in agriculture in the new EU member states. It also affects the difficulty in obtaining in those countries being compared performance in the agri-food sector against the background of the entire national economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. 2009: The influence of the integration with the European Union on Central and Eastern European Countries' agricultural productivity, [W:] M. Piotrowska, L. Kurowski (red.), Global challenges and politics of the European Union - Consequences for the New Member States, Research Papers of Wrocław Uniwersity of Economics, No. 59, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 13-21.
 2. Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. 2012: Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), Wyd. UP Poznań, s. 13-23.
 3. Bilanse przepływów międzygałęziowych dla krajów Unii Europejskiej, www.epp.eurostat.ecc.europa, dostęp 20.01.2013.
 4. Czekaj T. 2008: Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach osób fizycznych w 2006 roku, [W:] W. Józwiak (red.), Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, IERiGŻ-PIB, s. 10-26.
 5. Davis J.H, Goldberg R.A 1967: A Concept od agribusiness, Boston 1957, tłum. polskie: Koncepcja agrobiznesu, IER, Warszawa.
 6. Floriańczyk Z. 2006: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa, [W:] Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym, Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 43, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Misala J., Ślusarczyk B. 1999: Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych, [W:] K. Budzowski, S. Wydmus (red.), Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków.
 8. Mrówczyńska-Kamińska A. 2010: Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej, [W:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE Wrocław Wyd. UE Wrocław.
 9. Mrówczyńska-Kamińska A. 2013: Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej, Gospodarka narodowa, nr 3, SGH, Warszawa.
 10. Poczta W. 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne), Rocz. AR, Poznań, Rozpr. Nauk., s. 247.
 11. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyd. AR, Poznań.
 12. Poczta W. 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [W:] Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), FDPA, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 13. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2008: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie, [W:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, WNEIZ, Studia i Prace WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Stępień S., Poczta-Wajda A., Czyżewski A. 2006: Wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i w krajach UE; Studium porównawcze, Zesz. Nauk. AE w Poznaniu Praca w perspektywie ekonomicznej, Wyd. AE, Poznań, s. 111-124.
 15. Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu; Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. SGH, Warszawa.
 16. Woś A. 1979: Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa.
 17. Woś A. 2000: Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, IERiGŻ-PIB, Stud. Monog., Warszawa.
 18. Woś A., Zegar J. 1983: Gospodarka żywnościowa, Problemy Ekonomiki i Sterowania, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu