BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
The Training Activity of the Masovian Agricultural Advisory Centre in Warsaw from the Perspective of Masovian Farmers
Szkoleniowa działalność doradcza mazowieckiego ośrodka doradztwa rolniczego w Warszawie z punktu widzenia rolników Mazowsza
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 298-303, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Ośrodki doradztwa rolniczego, Szkolenia
Agricultural advisory, Agricultural advisory centers, Training
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była ocena potrzeb rolników w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego. Ogółem zankietowano 1331 rolników, którzy mieli do wyboru 21 obszarów szkoleniowych oraz cztery typy szkolenia. Na podstawie wyników ankiety stwierdzono, że rolnicy ogółem wybrali 8234 zaproponowane tematy i typy szkoleń. Jeden ankietowany średnio był zainteresowany sześcioma zakresami tematycznymi szkoleń. Spośród wyodrębnionych czterech grup tematycznych największym zainteresowaniem cieszyły się tematy z nowych technologii produkcji rolniczej wybierane 2471 razy. Na kolejnych miejscach znalazła się tematyka ogólnej produkcji rolniczej - 2371 i ekonomika produkcji rolniczej - 2337. Najmniejsze zainteresowanie towarzyszyło zagadnieniom związanym z agroturystyką oraz produktami regionalnymi i tradycyjnymi - 1055. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to diagnose the needs of farmers within the scope of training courses conducted by the Masovian Agricultural Advisory Centre in Warsaw, in the area of the Masovian Province. 1331 farmers were questioned, who had 21 areas of training and four types of training to choose from. Based on the survey results, it was found that farmers chose the proposed themes and types of training a total of 8234 times. On average, one respondent was interested in more than 6 ranges of thematic training. Of the four isolated thematic groups, the most popular were subjects on new technologies of agricultural production (chosen 2471 times). This was followed by general agricultural production (2371 times) and economics of agricultural production (2337 times). The slightest interest was observed in issues related to agritourism as well as regional and traditional products (1055 times). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Niewęgłowski M. 2011: Rola ośrodków doradztwa rolniczego w kształtowaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 43, Bydgoszcz, s. 123-131.
  2. Niewęgłowski M. 2012. Changes in agricultural advisory in opinion of farmers from the region of Siedlce, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. XIV, no. 6, p. 191-195.
  3. Niewęgłowski M., Niewęgłowska A. 2009. Determinanty innowacyjności akademickiej jako czynnik rozwoju regionu, [W:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. I, Zesz. Nauk. Nr 530, Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, Szczecin, s. 197-198.
  4. Statut Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. 2010: Uchwała nr 55/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r., Warszawa.
  5. Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dn. 22 października 2004 r. Dz.U. nr 251, poz. 2507 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu