BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parafiniuk Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnej intensywności organizacji produkcji
Profitability Family Farms with Different Intensity of Production Organization
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 316-320, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Dochody gospodarstw domowych, Organizacja produkcji, Produkcja rolna
Family farm, Household income, Organisation of production, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza wpływu intensywności organizacji produkcji rolniczej na wielkość dochodu gospodarstwa rolniczego i rodziny rolnika. Przedstawiono wyniki badań ankietowych 46 gospodarstw rodzinnych za 2009 r. Badane gospodarstwa zostały podzielone na trzy grupy ze względu na intensywność organizacji produkcji rolniczej. Intensywności organizacji produkcji określony punktową metodą Kopcia. Wyszczególniono gospodarstwa ekstensywne, średnio intensywne i intensywne. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw w poszczególnych grupach. Stwierdzono, że gospodarstwa średnio intensywne i intensywne miały powierzchnię mniejszą o ok. 42% w stosunku do gospodarstw ekstensywnych. W najmniejszych gospodarstwach intensywność organizacji produkcji w dużej mierze kształtowany był przez wielkość produkcji zwierzęcej, o czym świadczy wysoka obsada zwierząt wyrażona w DJP/100 ha UR. Dochód gospodarstwa brutto uzyskiwany przez tę grupę gospodarstw był wyższy w stosunku do gospodarstw ekstensywnych o 23,8% i średnio intensywnych o 47,1%. (abstrakt oryginalny)

Results of survey research of 46 family farms were presented. Activity descriptions of farms for year 2009 were done within NCBiR research project No 12 0043 06/2009. The examined farms were divided into three groups with respect to the organization system of agricultural production. The intensity of production organization was determined by Kopec's random sampling method. Extensive, conventional and intensive farms were specified. A general characteristics of farms in individual groups was performed. It was stated that semi-intensive and intensive farms had approximately 42% smaller area in relation to extensive farms. On farms which have the smallest areas intensity of production organization is shaped to a large degree by the size of animal production which a big stock of animals expressed in DJP/100 ha UR shows about. Gross farm income obtained by this group of farms was approximately 23,8 % higher than on extensive farms and approximately 47,1 % on conventional ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dynowska J., Łapińska A. 2010: Koszty i dochodowość rolniczych gospodarstw towarowych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 3, s. 67-71.
  2. Gołębiewska B. 2011: Efekty zewnętrzne produkcji rolniczej i ich wpływ na dochody gospodarstw, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII z. 4, s. 65-68.
  3. Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 84, z. 1, s. 8-25.
  4. Sawa J. 2001: Gospodarstwo rodzinne w warunkach trwającej restrukturyzacji rolnictwa, Prob. Inż. Rol. 4, s. 129-136.
  5. Szczeptycki A., Wójcicki Z. 2003: Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r., IBMER, Warszawa.
  6. Szuk T. 2012: Wpływ płatności bezpośrednich na dochodowość wybranych gospodarstw rolnych na dolnym Śląsku, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, s. 158-163.
  7. Szulc R. 2010: Kierunki rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych, Prob. Inż. Roln., nr 1(67), s. 19-27.
  8. Wójcicki Z. 2009: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Warszawa, IBMER.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu