BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrych Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie metody ANP do wyboru pakietu rolnośrodowiskowego w wybranym gospodarstwie
Application of ANP to Choose from Agri-Environmental Package in Selected Holding
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 321-326, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Analityczny proces sieciowy
Arable farm, National Agri-Environment Programme, Analytic Network Process (ANP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono przykład wykorzystania Analitycznego Procesu Sieciowego do wyboru pakietu rolnośrodowiskowego w wybranym gospodarstwie rolnym. Procedura ta należy do grupy wielokryterialnych metod wspomagających podejmowanie złożonych decyzji, jednak znajduje również zastosowanie w innych obszarach. Zbudowano dwa główne modele, w kontekście których dokonano wielu porównań elementów składowych parami. Były to modele ANP "korzyści" i "kosztów". W ramach każdego z nich wyróżniono po cztery klastry, a te z kolei zbudowane zostały z subkryteriów. Najistotniejszym klastrem były rozpatrywane alternatywnie pakiety. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że do najważniejszych subkryteriów należą: wysokie wymogi, mniejsze nakłady czasu i pracy oraz brak kolidacji z dotychczasowym systemem gospodarowania. Wariant, który uzyskał najwyższą wagę w rozpatrywanym przykładzie, to ochrona gleb i wód. Natomiast najmniej korzystne z punktu widzenia decydenta okazałoby się wdrożenie rolnictwa ekologicznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents an example of using Analytic Network Process to select the package in selected agri-environmental farm. This procedure is a group of multi-criteria decision-making methods for supporting complex, but is also used in other areas. For the purpose of operating the two main types constructed, in relation to which a number of pairwise comparisons were made of the components. ANP models were the "benefits" and "costs". Within each of these distinguished four clusters, which in turn are built from sub - criteria. The most significant cluster was an alternative, which is considered packages. Based on these results, it was found that the most important subkryteriów include high demands, less investment of time and effort and the lack of kolidacji with existing management systems. Variant, which received the highest priority in the example, the protection of soil and water. However, the least favorable from the point of view of the implementation of the decision maker would appear farming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamus W., Gręda A. 2005: Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, Badania Operacyjne i Decyzyjne, nr 2.
  2. Gręda A. 2010: Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego. Zarządzanie przedsiębiorstwem, nr 2, s. 21-32.
  3. Parlińska M., Pietrych Ł. 2012: Zastosowanie metody AHP do wyboru inwestycji w gospodarstwie rolnym na wybranym przykładzie, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1.
  4. Saaty T.L. 1999: Fundamentals of the Analytic Network Process, 322 Mervis Hall, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260 USA, s.1-14. Tryb dostepu: http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl/download/AnpSaaty:pdf, dostęp maj 2013.
  5. Saaty T.L. 2001: The seven pillars of the Analytic Hierarchy Process,322 Mervis Hall, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260 USA, s. 1-15. Tryb dostępu: http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl/download/AhpSaatyTheSevenPillars.pdf, dostęp marzec 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu